Ogłoszenie o XXXII/21 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie telekonferencji

Ogłoszenie o XXXII/21 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie telekonferencji

Ochotnica Dolna, dnia 21.01.2021 r.

AOK.0006.1.2021.JP.

OGŁOSZENIE

Na podstawie  art. 29 ust. 5 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2003r. Nr 408, poz. 4295 z późn. zm.) 

zawiadamiam, że

w dniu 29 stycznia 2021 r. (piątek) o godz. 1000 w formie telekonferencji odbędzie się XXXII/21 zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 4. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
 6. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Ochotnica Dolna na rok 2021
 • omówienie projektu uchwały budżetowej
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
 • przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy Ochotnica Dolna
 • dyskusja, ewentualne wnoszenie poprawek i ich przegłosowanie
 • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ochotnica Dolna na lata 2021 – 2035.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym w schroniskach  dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ochotnica Dolna w roku 2021.
 4.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury
  w roku 2021.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Dyskusja i wolne wnioski.
 7. Zakończenie sesji.