Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami postępowania przed wydaniem decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami postępowania przed wydaniem decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach

Znak: PPOŚ.6220.6.2020.KJ                                                          Ochotnica Dolna 18.02.2020 r.

Na podstawie  art. 49 § 1, § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 74 ust. 3, art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz.U. 2021 poz. 247  z póź. zm.)

Wójt Gminy Ochotnica Dolna zawiadamia

że zebrał już wystarczające dowody i materiały po przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
z Wniosku Gminy Ochotnica Dolna pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa w miejscowości Ochotnica Górna, gm. Ochotnica Dolna”

Z aktami sprawy można się zapoznać oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań w
Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna, Zespół Planowania przestrzennego, geodezji, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska, pok. nr 010 w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od dnia skutecznego dokonania zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ze względu na wprowadzony stan epidemii, oraz ograniczenia w obsłudze klientów Urzędu Gminy Ochotnica Dolna istnieje również możliwość zapoznania się ze sprawą drogą elektroniczną poprzez: kontakt telefoniczny (18) 2620910 w. 20, mailowy krzysztof.jurkowski@ochotnica.pl, poprzez platformę ePUAP /bw5m49no0s/skrytka,
lub tradycyjną formą listowną.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez: umieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ochotnica Dolna,  oraz na tablicach ogłoszeń w rejonie planowanej inwestycji.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości z dniem 18.02.2021 r.

 

Krzysztof Jurkowski

Zastępca Wójta Gminy

 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Ochotnica Dolna, przy
przy os. Dłubacze 160, 34-452 Ochotnica Dolna.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor@ochotnica.pl.

Dane osobowe stron będą przetwarzane w celu prowadzenia niniejszego postępowania administracyjnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W razie konieczności dane mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Stronom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z wymogami  Ustawy
 z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W związku z przetwarzaniem danych strony mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stron postępowania stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego