Ogłoszenie o XXXIII/21 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie telekonferencji

Ogłoszenie o XXXIII/21 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie telekonferencji

Ochotnica Dolna, dnia 18.02.2021 r.

AOK.0006.2.2021.JP.

OGŁOSZENIE

Na podstawie  art. 29 ust. 5 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2003r. Nr 408, poz. 4295 z późn. zm.) 

zawiadamiam, że

w dniu 26 lutego 2021 r. (piątek) o godz. 1000 w formie telekonferencji odbędzie się XXXIII/21 zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 4. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ochotnica Dolna na lata 2021 – 2035.
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury w roku 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ochotnica Dolna.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ochotnica Dolna.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ochotnica Dolna.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ochotnica Dolna.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty, oraz ustalenia stawki za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 20. Interpelacje i  zapytania radnych.
 21. Dyskusja i wolne wnioski.
 22. Zakończenie sesji.