Zgodnie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) Wójt Gminy Ochotnica Dolna przedstawia Radzie Gminy Ochotnica Dolna raport  o stanie Gminy Ochotnica Dolna za rok 2023.  Raport obejmuje podstawowe działania Wójta w roku 2023, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy Ochotnica Dolna. Raport został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ochotnica Dolna.

Rada Gminy Ochotnica Dolna rozpatruje Raport podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona będzie debata, w debacie mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie (wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji) poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana jest sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

       Sesja  Rady Gminy Ochotnica Dolna, na której rozpatrywany będzie raport odbędzie się w dniu 24 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej (sala obrad).

 

Warunkiem czynnego udziału w sesji w punkcie 6 podpunkt 2 porządku obrad: „Debata nad raportem o stanie Gminy Ochotnica Dolna za 2023 rok” jest:

 

  1. Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym dostarczenie do Urzędu Gminy (biuro Rady Gminy Ochotnica Dolna pok. 204 lub dziennik podawczy pok. nr 015)  najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób (załącznik nr 1).

 

  1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku  na potrzeby debaty  (załącznik nr 2 do niniejszej informacji).