Ochotnica Dolna 20.09.2022 r.

Znak: PPOŚ.6220.7.2021.KJ

 

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym

wykazie danych o wniosku dotyczącego wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Stosownie do art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 03.10.2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z pózn. zm.), Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie dane o wniosku dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla:

Budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną tj.: instalacja wodociągowa z istniejącej studni, instalacja kanalizacji sanitarnej (przyłącze wg odrębnego opracowania), instalacja energetyczna do zestawu złączowo-pomiarowego (przyłącze wg odrębnego opracowania), utwardzenie terenu, dojście i dojazd, miejsca postojowe oraz miejsce gromadzenia odpadów stałych”

 

Krzysztof Jurkowski

Zastępca Wójta Gminy