Zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje o możliwości zgłaszania uwag dotyczących oferty realizacji zadania publicznego pn. ,,Promowanie ochotnickich gospodyń i gorczańskich tradycji”, złożonej w dniu 06.04.2023 r. przez: Koło Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej, os. Jaszcze 256A, 34-453 Ochotnica Górna.

Uwagi można przesyłać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ochotnica Dolna, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz stronie internetowej www.ochotnica.pl, tj. do dnia 18.04.2023 r., na adres: Urząd Gminy Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160, 34-452 Ochotnica Dolna, lub przedłożyć na dzienniku podawczym w siedzibie Urzędu Gminy Ochotnica Dolna (pok. 015).