Zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje o możliwości zgłaszania uwag dotyczących oferty realizacji zadania publicznego pn. ,,Promowanie kultury sakralnej oraz szerzenie kultury religijnej, duchowej i patriotycznej poprzez czynne uczestnictwo w nabożeństwach parafialnych, a także promowanie kultury góralskiej”, złożonej w dniu 24.04.2023 r. przez: Parafię Św. Mikołaja Biskupa w Tylmanowej, os. Zagonie 101, 34-451 Tylmanowa.

Uwagi można przesyłać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ochotnica Dolna, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz stronie internetowej www.ochotnica.pl, tj. do dnia 01.05.2023 r., na adres: Urząd Gminy Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160, 34-452 Ochotnica Dolna, lub przedłożyć na dzienniku podawczym w siedzibie Urzędu Gminy Ochotnica Dolna (pok. 015).

Załącznik