Wójt Gminy Ochotnica Dolna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy zostały wywieszone wykazy nieruchomości dotyczące:

– działek ewid. nr. 16248/28 i 5217/3,

– działek ewid. nr. 16227/245 i 16227/239

położonych w obrębie Ochotnica Dolna, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem w trybie bezprzetargowym.