Zgodnie z Zarządzeniem Nr 154/2022 Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie przeprowadzenia  konsultacji projektu  „Programu współpracy Gminy Ochotnica Dolna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na 2023 rok ” zwanego dalej „projektem programu”.

Informuję, że projekt programu wraz z informacją o konsultacjach został  zamieszczony na stronie internetowej Gminy Ochotnica Dolna www.ochotnica.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej.

Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem  proponowanych zmian należy składać w terminie wskazanym w § 2 Zarządzenia Wójta Gminy Ochotnica Dolna Nr 154/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku na piśmie na dziennik podawczy Urzędu Gminy Ochotnica Dolna pok. 015 (parter) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@ochotnica.pl.