INFORMACJA
Wójta Gminy Ochotnica Dolna
z dnia 10 czerwca 2024 roku

 

Zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje o możliwości zgłaszania uwag dotyczących oferty realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. ,,Wsparcie aktywnego spędzania czasu dla seniorów”, złożonej w dniu 05.06.2024 r. przez: Stowarzyszenie Klub Seniora ,,Wiecznie Młodzi”, os. Króle 15B, 34-451 Tylmanowa.

Uwagi można przesyłać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ochotnica Dolna, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz stronie internetowej www.ochotnica.pl, tj. do dnia 17.06.2024 r., na adres: Urząd Gminy Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160, 34-452 Ochotnica Dolna, lub przedłożyć na dzienniku podawczym w siedzibie Urzędu Gminy Ochotnica Dolna (pok. 015).

 

 

Wójt
(-)
Tadeusz Królczyk