Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 13 kwietnia 2022 roku o naborze do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna na rok 2022 pn.: „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez zorganizowanie zajęć profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej w 2022 roku”, nie zgłoszono kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

 

z up. Zastępca Wójta

mgr inż. Krzysztof Jurkowski