TAURON przyłączył do swojej sieci niskiego napięcia przemysłowy magazyn energii w Ochotnicy Dolnej. Instalacja ma charakter pilotażowy, który ma pokazać wpływ magazynu na stabilizację pracy sieci elektroenergetycznej. W Gminie Ochotnica Dolna występuje jeden z największych w Polsce współczynników zagęszczenia mikroinstalacji 1-fazowych. TAURON realizuje projekt wspólnie z Apator S.A., Gminą Ochotnica Dolna i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

– Zakładamy, że moc wynosząca 50 kW oraz pojemność 100 kWh magazynu energii przyczyni się do poprawy parametrów napięcia. Chodzi tu o redukcję wzrostów i asymetrii napięć, co zdarza się w miejscach o dużej koncentracji 1-fazowych mikroinstalacji na niewielkim obszarze. Magazyn ma zmniejszyć liczbę automatycznych wyłączeń, a tym samym usprawnić pracę istniejących mikroinstalacji prosumenckich – mówi Paweł Szczeszek, prezes zarządu Grupy TAURON.

Na lokalizację magazynu została wybrana sieć niskiego napięcia z dużą koncentracją mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 2 kW. Gmina Ochotnica Dolna od 2015 roku sukcesywnie zwiększa udział instalacji fotowoltaicznych na swoim terenie. W efekcie występuje tu jeden z największych w Polsce współczynników zagęszczenia 1-fazowych mikroinstalacji, co okresowo ogranicza możliwość oddawania przez prosumentów energii do sieci. Przekroczone poziomy oraz asymetria napięć powodują czasowe wyłączenia instalacji prosumenckich, co z kolei zmniejsza opłacalność poniesionych inwestycji.

– Do naszej sieci jest już przyłączonych ponad 300 tys. mikroinstalacji, co wielokrotnie przekracza zakładane prognozy. Sieci dystrybucyjnej nie da się w krótkim czasie zmodernizować i dostosować do pełnej współpracy z tak dużą liczbą małej generacji rozproszonej. Dlatego wspólnie z placówkami naukowymi i producentami szukamy rozwiązań, które lokalnie poprawią parametry pracy sieci. Taka jest właśnie rola tego pilotażu, w który bardzo aktywnie zaangażowała się też gmina. – mówi Jerzy Topolski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia.

Gmina przyjazna energii

Gmina Ochotnica Dolna rozpoczęła swoje działania w zakresie transformacji energetycznej od budowy instalacji PV na obiektach gminnych, w tym na oczyszczalni ścieków i Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

W pierwszym przypadku na terenie oczyszczalni ścieków powstała instalacji fotowoltaiczna o mocy 200 kW współpracująca z największym w tamtym czasie w Polsce magazynem energii o pojemności 120 kWh wykonanym w technologii litowo-jonowej.

W drugim przypadku instalacja fotowoltaiczna o mocy 16,30 kW pracuje poprzez regulator na grzałki elektryczne i służy do grzania ciepłej wody użytkowej, a 6,37 kW jest przyłączone poprzez falownik PV do wewnętrznej instalacji elektrycznej szkoły, która pokrywa część jej zapotrzebowania na energię elektryczną.

Kolejny krok transformacji energetycznej gminy, to zabudowanie na dachach domów jednorodzinnych kolejnych 726 1-fazowych mikroinstalacji PV o mocy znamionowej 2 kW służących do grzania ciepłej wody użytkowej z możliwością oddawania nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci OSD.

– Wieloletnia aktywna polityka energetyczna gminy i przedsiębiorczość samych mieszkańców spowodowała, że ponad 1/3 budynków całej Gminy Ochotnica Dolna posiada zabudowane mikroinstalacje PV. Jednak w wyniku zastosowania instalacji jednofazowych w ramach projektu realizowanego przez gminę w 2016 r., powstał problem związany z występowaniem asymetrii i zwyżek napięcia, co skutkuje wyłączaniem instalacji producenckich. To z kolei zmniejsza ich opłacalność dla użytkowników. Od trzech lat, we współpracy z TAURON i AGH, robimy wszystko, aby znaleźć rozwiązanie tego problemu. Innowacyjny magazyn zainstalowany przez firmę APATOR S.A. daje ogromną nadzieję – mówi Tadeusz Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna.

W 2022 r. samorząd ochotnicki zaprojektował oraz uzyskał dofinansowanie na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych o mocy niemal 300 kW oraz modernizację oświetlenia ulicznego. Gmina Ochotnica Dolna we współpracy z AGH bardzo intensywnie tworzy nowy, zaawansowany klaster energetyczny.

Wpływ magazynu na sieć

Magazyn energii został zainstalowany, aby ustabilizować sieć elektroenergetyczną.

– Dzięki zastosowanej w magazynie konstrukcji przekształtnika oraz opracowanemu algorytmowi sterowania w godzinach produkcji energii z OZE, bateria magazynu będzie ładowana, jednakże tylko z tych faz, w których wartość napięcia będzie przekroczona. Następnie w ciągu wieczornego szczytu zapotrzebowania, a także w nocy magazyn będzie się rozładowywał do sieci, tak aby być gotowym do gromadzenia energii z OZE w ciągu kolejnego dnia. – mówi Szymon Piasecki Menedżer Produktu ds. OZE Apator S.A.

Magazyny energii są jednym z kierunków rozwoju sektora OZE. Rozwiązania stanowią ważną część transformacji energetycznej. Nowa strategia Grupy TAURON zakłada rozwój małych i wielkoskalowych magazynów energii w perspektywie roku 2030.