WÓJT GMINY OCHOTNICA DOLNA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWSKO URZĘDNICZE

Kierownika

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej, zwanego dalej ZGK

34-452 Ochotnica Dolna

 1. Określenie stanowiska:

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej

 

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem
 1. Niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie, innego kraju Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa europejskiego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie RP na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2018 poz. 1260 z późn. zm.)

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      nieposzlakowana opinia,

5)      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

6)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

7)      wykształcenie wyższe, preferowane wyższe techniczne na kierunkach: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, inżynieria i gospodarka wodna, budownictwo,

8)      udokumentowany co najmniej 12 miesięczny staż pracy na stanowisku kierowniczym w zakresie realizacji zadań obejmujących gospodarkę komunalną,

9)      prawo jazdy kat. B,

 1. 1.      Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość przepisów ustaw o samorządzie gminnym, o gospodarce komunalnej,
o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, finansach publicznych, prawa zamówień publicznych i prawa budowlanego,

2)      znajomość Statutu  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej,

3)      dobra znajomość obsługi komputera, w tym praca z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym,

4)      umiejętność dobrej organizacji pracy i kierowania zespołem, dyspozycyjność, decyzyjność, odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność i systematyczność w realizacji powierzonych zadań,

5)      umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych,

6)      preferowane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. kierowanie pracą ZGK i podległych pracowników,
 2. kierowanie gospodarką finansową jednostki, ponoszenie odpowiedzialności
  z prawidłowe planowanie oraz za dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym jednostki,
 3. zarządzanie siecią wodociągową, kanalizacyjną i oczyszczalnią ścieków,
 4. dokonywanie wszelkich czynności prawnych związanych z prowadzeniem Zakładu
  w granicach zwykłego zarządu,
 5. wykonywania uprawnień pracodawcy wobec podległych pracowników,
 6. przygotowywanie wewnętrznych dokumentów związanych z funkcjonowaniem Zakładu,
 7. reprezentowanie Zakładu na zewnątrz w granicach udzielonych pełnomocnictw,
 1. wyznaczanie kierunków działania i rozwoju Zakładu w ramach działań statutowych,
  1.  nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa
   i higieny pracy,
 1. zapewnienie właściwego wykorzystania powierzonego majątku,
 2. opracowywanie projektu rocznego planu finansowego Zakładu i jego realizacja,
 3.  przygotowywanie wniosków o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
  w wodę i odprowadzanie ścieków,
 4.  przygotowanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Radę Gminy,
 1.  załatwianie bieżących interwencji mieszkańców,
 2.  sporządzanie sprawozdań i informacji z działalności ZGK,

 IV.            Warunki zatrudnienia:

 1. miejsce pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej,
 2. wymiar czasu pracy: pełny etat,
 3. stanowisko: kierownicze podlegające bezpośrednio Wójtowi Gminy,
 4. wynagrodzenie: zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej ,
 1. praca o charakterze administracyjno-biurowym związana z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych i kontaktami z instytucjami i interesantami,
 2. praca w terenie w zakresie realizowanych zadań przez ZGK,
 3. osoba zatrudniona na stanowisku kierownika będzie zobowiązana do składania oświadczeń majątkowych, zgodnie z art. 24h ustawy o samorządzie gminnym,

    V.            Informacja o wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w urzędzie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze:

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
w kwietniu 2023r. wynosił mniej niż 6 %, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 VI.            Wymagane dokumenty:

 1.  list motywacyjny,
 2.  życiorys (CV) uwzględniający przebieg nauki i pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowydla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  1. kserokopia dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych,
  2. kserokopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy (odnośnie zakończonych stosunków pracy), w przypadku trwającego stosunku pracy – oświadczenie
   o pozostawaniu w zatrudnieniu lub zaświadczenie z zakładu pracy kandydata, wydruk z CEiDG potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej lub wydruk z KRS,
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,  posiadanie dodatkowych kwalifikacji (zaświadczenia o ukończonych studiach podyplomowych kursach, szkoleniach itp.),

7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 1. oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedłożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego),
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i nieposzlakowanej opinii,
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata      niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w ramach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze,
 4. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
 5. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
  z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.).

Wymagane dokumenty: oświadczenia, list motywacyjny, życiorys i kwestionariusz osobowy muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.                                                Kserokopie pozostałych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez umieszczenie na każdej stronie adnotacji „za zgodność z oryginałem” wraz z własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty aplikacyjne, które nie spełnią określonych wyżej wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej” należy przesłać na adres Urzędu: Urząd Gminy Ochotnica Dolna , 34-452  Ochotnica Dolna  lub dostarczyć do Urzędu Gminy  w terminie do dnia 24 maja 2023 r. do godz. 11:00. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Nabór na wolne stanowisko odbędzie się w dwóch etapach i przeprowadzi go komisja powołana przez Wójta Gminy Ochotnica Dolna,
 2. I etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,
 3. II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub jednego z tych elementów,
 4. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego,
 5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.ochotnica.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Ochotnica Dolna,
 6. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w ogłoszeniu o naborze – podstawa prawna art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  ( T.j. Dz.U.
  z 2022 r. poz.530 ).
 1. Klauzula informacyjna:

1. Administratorem danych osobowych podanych w związku z przeprowadzeniem przedmiotowego naboru jest Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej, z siedzibą: 34-452 Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej jest  Pan Wiesław Kowalski.

3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

4. Celem przetwarzania podanych danych jest przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze  w UG w Ochotnicy Dolnej. Podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia naboru. Dane te nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru i nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji oraz ustawy o pracownikach samorządowych.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy Kodeksu Pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych.

7. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wójt Gminy

Tadeusz Królczyk

 

 

1)      procedurę naboru przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powoływana przez Wójta Gminy. Procedura naboru obejmuje dwa etapy:

a)             ocena wstępna: analiza złożonych dokumentów pod kątem spełnienia wymagań niezbędnych (formalnych) wskazanych w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne,

b)      ocena końcowa kandydatów: przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej
z kandydatami w zakresie znajomości przepisów ustaw i innych wymagań wymienionych w ogłoszeniu o naborze,

2)      informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pleśna http://bip.malopolska.pl/ugplesna/ w zakładce zamówienia publiczne i ogłoszenia, na stronie internetowej www.plesna.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Pleśna.

3)      informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze, zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).

Ochotnica Dolna , dnia  12 maja  2023 r.