Wójt Gminy Ochotnica Dolna

ogłasza nabór na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Ochotnicy Dolnej

 1. Nazwa i adres jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  34-452 Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 161

 1. Określenie stanowiska:

Stanowisko pracy: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem:
 2. Wymagania niezbędne:
 3. a) posiadanie obywatelstwa polskiego;
 4. b) wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.);
  c) staż pracy: co najmniej 3 lata w pomocy społecznej;
  d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 5. e) niekaralność zakazem pełnienia funkcji publicznych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( U. z 2021r. poz. 289 z późn. zm.);
  f) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  g) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym;
  h) nieposzlakowana opinia.
 6. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów prawnych m.in. z zakresu: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustalania i wypłat zasiłków dla opiekunów, pomocy państwa w wychowaniu dzieci, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dodatków mieszkaniowych, prawa energetycznego, wspierania kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, Karty Dużej Rodziny, pomocy kombatantom, prawa oświatowego, ochrony zdrowia, finansów publicznych, zamówień publicznych, samorządu gminnego, pracowników samorządowych, prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz aktów wykonawczych;

2) umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi oraz gospodarką finansową jednostki;

3) zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole;

4) odpowiedzialność, obowiązkowość, dyspozycyjność, systematyczność, komunikatywność, rzetelność;

5) wysoka odporność na stres;

6) umiejętność obsługi komputera na poziomie dobrym;

7) posiadanie prawa jazdy kategorii B.

 

 1. Zakres obowiązków

1) zarządzanie mieniem GOPS;

2) wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie udzielonych upoważnień;

3) zatwierdzanie do wypłaty dokumentów finansowo – księgowych;

4) nadzorowanie realizacji budżetu przy uwzględnieniu przepisów ustawy o finansach publicznych;

5) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych w GOPS;

6) nadzór nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy, przepisów przeciwpożarowych               i bezpieczeństwa higieny pracy;

7) nadzorowanie przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych, zapewnienie zabezpieczenia systemów informatycznych;

8) określanie szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień na stanowiskach pracy;
9) rozeznanie i sporządzanie bilansu potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej              i świadczeń rodzinnych;

10) informowanie Wójta Gminy  o zagrożeniach problemami społecznymi występującymi             w gminie;

11) opracowywanie rozwiązań dotyczących zaspokajania potrzeb w zakresie pomocy społecznej;

12) opracowywanie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Ochotnica Dolna;

13) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących funkcjonowania  GOPS;
14) przygotowywanie i realizacja programów pomocy społecznej oraz współpraca w zakresie opracowywania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;

15) współdziałanie z innymi podmiotami w celu realizacji zadań pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;

16) kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe oraz praca w Zespole Interdyscyplinarnym;
17) pozyskiwanie środków służących rozwijaniu form pomocy społecznej, w tym środków                z funduszy europejskich;

18) wykonywanie innych zadań ogólno-administracyjnych, w tym dotyczących sprawozdawczości statystycznej;

19) rozpatrywanie wniosków, skarg i odwołań;

20) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników GOPS;

21) organizacja archiwum zakładowego;

22) nadzór nad prowadzeniem spraw kadrowych i socjalnych pracowników GOPS.

 

 1. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV) z przebiegiem pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację           o stażu pracy;

2) list motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem;

Powyższe dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( T.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1781),

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

4) kserokopie potwierdzeń ukończonych kursów, szkoleń;

5) kserokopie świadectw pracy lub dokumentów potwierdzających zatrudnienie;

6) oświadczenie o:

 • posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • niekaralności zakazem pełnienia funkcji publicznych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2021r. poz. 289 z późn. zm.).  7) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności;

8) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r. poz. 530).

9) podpisana klauzula informacyjna  dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko urzędnicze  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Uwaga:
1) kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata za zgodność z oryginałem;

2) dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski;

3) osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu;

4) w ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, e-mail, nr telefonu.

 1. Warunki pracy.

1) praca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej,                      34- 442 Ochotnica Dolna, oś. Dłubacze 161  oraz prowadzenie czynności poza jednostką;

2) wymiar czasu pracy – pełny etat: przeciętnie 8 godzin dziennie i przeciętnie 40 godzin tygodniowo;
3) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

W październiku  2022r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Kandydat, który zamierza skorzystać z prawa pierwszeństwa w zatrudnianiu niepełnosprawnych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

1). Wymagane dokumenty aplikacyjne  należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy  lub pocztą na adres:                        Urząd Gminy Ochotnica Dolna oś. Dłubacze 160  z dopiskiem na kopercie ,,Nabór na stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej”  w terminie  do dnia 21 listopada 2022 r. do godz. 11.00.                                                                                                       2). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Dodatkowe informacje:
 2. Nabór na wolne stanowisko odbędzie się w dwóch etapach i przeprowadzi go komisja powołana przez Wójta Gminy Ochotnica Dolna,
 3. I etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,
 4. II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub jednego z tych elementów,
 5. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego,
 6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.ochotnica.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Ochotnica Dolna,
 7. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w ogłoszeniu o naborze – podstawa prawna art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (T.j. Dz. U. z 2022r 530 ).
 8. Klauzula informacyjna:
 9. Administratorem danych osobowych podanych w związku z przeprowadzeniem przedmiotowego naboru jest Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej, z siedzibą: 34-452 Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160.
 10. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej jest Pan Wiesław Kowalski.
 11. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 12. Celem przetwarzania podanych danych jest przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w UG w Ochotnicy Dolnej. Podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia naboru. Dane te nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 13. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru i nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji oraz ustawy o pracownikach samorządowych.
 14. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy Kodeksu Pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych.
 15. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wójt Gminy

Tadeusz Królczyk