A. Nazwa i adres jednostki

Urząd Gminy Ochotnica, 34-452 Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160

B. Określenie stanowiska:

Stanowisko ds. budownictwa.

C. Wymagania związane ze stanowiskiem:

1. Niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie, innego kraju Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa europejskiego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie RP na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2018 poz. 1260 z późn. zm.)

2)      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

5)      wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie techniczne – budowlane, dopuszczalne administracyjne lub inne wykształcenie wyższe z odpowiednim stażem pracy w jednostce samorządu terytorialnego lub w innych jednostkach administracji publicznej na stanowiskach związanych z działami technicznymi jednostki (budownictwo lub inwestycje lub geodezja), dające rękojmię posiadania doświadczenia i wiedzy ogólnej z zakresu pracy urzędniczej, jak również pozwalające na prawidłowe i rzetelne wykonywanie zadań na stanowisku ds. budownictwa,

6)      staż pracy:

a)      udokumentowany co najmniej 2 letni staż pracy  w jednostce samorządu terytorialnego, w innych jednostkach administracji publicznej na stanowiskach związanych działami technicznymi jednostki (budownictwo lub inwestycje
lub geodezja) – obowiązuje przy wykształceniu wyższym technicznym – budowlanym,

lub

b)      udokumentowany co najmniej 3 letni stażu pracy  w jednostce samorządu terytorialnego, w innych jednostkach administracji publicznej na stanowiskach związanych działami technicznymi jednostki (budownictwo lub inwestycje lub geodezja) – obowiązuje przy wykształceniu wyższym – administracyjnym lub innym wyższym,

7)      prawo jazdy kat. B.

2. Dodatkowe:

1)      preferowane uprawnienia budowlane, umiejętność i doświadczenie w kosztorysowaniu robót budowlanych, doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych działami technicznymi jednostki (budownictwo lub inwestycje lub geodezja), doświadczenie
w zakresie dotyczącym planowania, przygotowania i realizacji inwestycji i remontów.

2)      bardzo dobra znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,

3)      predyspozycje osobowościowe (wysoka kultura osobista, kreatywność, komunikatywność w mowie i piśmie, umiejętność pracy w zespole, systematyczność, odporność na stres),

4)      znajomość prawa samorządowego,

5)      znajomość prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych.

D. Do zadań wykonywanych na stanowisku należy w szczególności:

 1. Zarządzanie od strony przygotowawczej, realizacyjnej i rozliczeniowej, projektami inwestycyjnymi kubaturowymi, realizowanymi przez gminę,
 2. Nadzór nad zleconymi pracami projektowymi,
 3. Nadzór nad realizacją nowych inwestycji kubaturowych oraz zadań remontowych
  w istniejących budynkach komunalnych wraz z otoczeniem,
 4. Dokonywanie zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dla zadań realizowanych przez gminę,
 5. Sporządzanie lub  udział w przygotowywaniu wniosków dotacyjnych, dla zadań przez siebie zarządzanych,
 6. Organizacja okresowych przeglądów stanu technicznego budynków komunalnych, placów zabaw i zamontowanych tam urządzeń – przeglądy roczne i 5-letnie,
 7. Sporządzanie drobnych wycen robót, szacunków kosztów, kosztorysów inwestorskich –
  w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym lub Wójtem Gminy,
 8. Sporządzanie postępowań ofertowych na podstawie wewnętrznego Regulaminu Urzędu Gminy wraz z zawarciem umowy dla zadań przez siebie zarządzanych,
 9. Weryfikowanie projektów i kosztorysów oraz zlecanie ich aktualizacji,
 10. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem, bieżącym utrzymaniem i konserwacją pomników i miejsc pamięci,
 11. Nadzór nad budową, eksploatacją i modernizacją obiektów sportowych i rekreacyjnych stanowiących mienie komunalne,
 12. Udział w zespołach powołanych do szacowania, usuwania i rozliczania likwidowanych strat powodziowych i strat w infrastrukturze komunalnej powstałej w wyniku działania żywiołu,
 13. Sporządzanie sprawozdań i informacji z realizacji zadań inwestycyjnych wraz
  z rozliczeniem materiałowym oraz  remontów i bieżącego utrzymania budynków i budowli,
 14. Opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, wzorów dokumentacji oraz wzorców postępowania w sprawach budownictwa,
 15. Archiwizowanie dokumentacji zgodnie z przepisami,
 16. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta lub innych przełożonych.

E. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. praca jednozmianowa w siedzibie Urzędu Gminy Ochotnica Dolna,
 2. wymiar czasu pracy: pełny etat, w podstawowym systemie czasu pracy zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna Regulaminem Pracy,
 3. pierwsza umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony z możliwością przedłużenia jej na czas nieokreślony,
 4. wynagrodzenie: zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna,
 5. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

F. W kwietniu 2022 r. (miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

G. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys,
 2. list motywacyjny,
 3. dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom lub zaświadczenie o ukończonej nauce/szkole/uczelni i posiadanym wykształceniu),
 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 5. kserokopie świadectw pracy,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia,
 8. oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych i pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),
 10. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( T.j. Dz.U. z 2019r. poz.1282 z późn. zm. ), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

– wszystkie dokumenty winny być złożone w języku polskim, oryginały własnoręcznie podpisane przez kandydata, natomiast kserokopie winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

H. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Ochotnica Dolna
z dopiskiem na kopercie „ Nabór na stanowisko ds. budownictwa” , w terminie  do dnia  27 maja  2022 roku do godz. 1100.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne: życiorys, list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych ( T.j. Dz. U z 2019r. poz1781 )”.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Ochotnica Dolna.

I. Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych podanych w związku z przeprowadzeniem przedmiotowego naboru jest Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej, z siedzibą: 34-452 Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej jest  Pan Wiesław Kowalski.
 3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 4. Celem przetwarzania podanych danych jest przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze  w UG w Ochotnicy Dolnej. Podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia naboru. Dane te nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru
  i nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji oraz ustawy o pracownikach samorządowych.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy Kodeksu Pracy oraz ustawy
  o pracownikach samorządowych.
 7. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wójt Gminy

Tadeusz Królczyk