A. Nazwa i adres jednostki

Urząd Gminy Ochotnica, 34-452 Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160

B. Określenie stanowiska:

Stanowisko  ds. gospodarki nieruchomościami

C. Wymagania związane ze stanowiskiem:

1. Niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie, innego kraju Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa europejskiego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie RP na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (T. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530.)
 2. wykształcenie wyższe geodezyjne,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. udokumentowane co najmniej 5 lat stażu pracy na stanowisku urzędniczym w zakresie geodezji  w administracji  samorządowej, rządowej.

2. Dodatkowe:

 1. preferowane doświadczenie w zakresie realizacji zadań dot. geodezji.
 2. znajomość przepisów prawa związanego z zadaniami na stanowisku pracy, takich jak: ustawy o samorządzie gminnym, kodeku postępowania administracyjnego,  ochronie danych osobowych,  o pracownikach samorządowych, o gospodarce nieruchomościami, prawo geodezyjne.
 3. bardzo dobra znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,
 4. predyspozycje osobowościowe (wysoka kultura osobista, kreatywność, komunikatywność w mowie i piśmie, umiejętność pracy w zespole, systematyczność, odporność na stres),
 5. prawo jazdy kat. B.

D. Do zadań wykonywanych na stanowisku należy w szczególności:

  1. Gospodarowanie mieniem komunalnym w zakresie gospodarki gruntami – sprzedaż, zarząd, dzierżawa, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, najem, użyczenie, ustanawianie służebności gruntów.
  2.  Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości poprzez:
   a) regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
   c) wykup w drodze umów cywilno – prawnych,
   d) nabywanie własności nieodpłatnie od skarbu państwa,
   e) nabywanie prawa wieczystego użytkowania, zamiana nieruchomości,
   g) przyjmowanie darowizn,
   h) wykonywanie prawa pierwokupu,  uwłaszczenia.
  3.  Składanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych.
  4.  Gospodarka  gminnym zasobem  komunalnym:
   – przygotowywanie projektów uchwał o zbyciu mienia komunalnego,
   – przygotowywanie uchwał o nabyciu mienia na własność gminy,
   – ustalanie opłat rocznych za wieczyste użytkowanie i aktualizacja opłat,
  5.  Przygotowywanie oświadczeń Wójta Gminy o wykonywaniu prawa pierwokupu.
  6.  Prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości, rejestru gruntów i budynków.
  7.  Przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego na potrzeby Rady Gminy.
  8. Archiwizowanie dokumentacji zgodnie z przepisami.
  9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta lub innych przełożonych.

E. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. praca jednozmianowa w siedzibie Urzędu Gminy Ochotnica Dolna,
 2. wymiar czasu pracy: 1/2 etatu, w podstawowym systemie czasu pracy zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Gminy Regulaminem Pracy,
 3. pierwsza umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony z możliwością przedłużenia jej na czas nieokreślony,
 4. wynagrodzenie: zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna,
 5. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

F. W sierpniu 2022 r. (miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

G. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 4. dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/,
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia,
 8. oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych i pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),
 10. oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą Informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna,
 11. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (T. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530 ) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 12. wszystkie dokumenty winny być złożone w języku polskim, oryginały własnoręcznie podpisane przez kandydata, natomiast kserokopie winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

List motywacyjny i życiorys zawodowy (CV) należy opatrzyć własnoręcznymi podpisami, numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem, a także klauzulą o następującej treści: „Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( innych niż wymagane przepisami prawa ) przez administratora danych           w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej. Dane osobowe przekazane przeze mnie są zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.”

H. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Ochotnica Dolna z dopiskiem na kopercie „ Nabór na stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami ”, w terminie  do dnia  16 września 2022 roku do godz. 1100.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne: życiorys, list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( T.j. Dz. U z 2019r. poz1781 )”.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Ochotnica Dolna.

I. Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych podanych w związku z przeprowadzeniem przedmiotowego naboru jest Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej, z siedzibą: 34-452 Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej jest Pan Wiesław Kowalski.
 3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 4. Celem przetwarzania podanych danych jest przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w UG w Ochotnicy Dolnej. Podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia naboru. Dane te nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru i nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji oraz ustawy o pracownikach samorządowych.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy Kodeksu Pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych.
 7. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

                                                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                                              Tadeusz Królczyk