Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna

A. Nazwa i adres jednostki
Urząd Gminy Ochotnica, 34-452 Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160
B. Określenie stanowiska:
Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej
C. Wymagania związane ze stanowiskiem:
1. Niezbędne:
1. obywatelstwo polskie, innego kraju Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa europejskiego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie RP na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (T. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530.)
2. wykształcenie wyższe,
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
6. nieposzlakowana opinia,
7. udokumentowany co najmniej 1 rok stażu pracy w oparciu o dowolny rodzaj umowy lub jako osoba samozatrudniona w dziedzinie planowania przestrzennego lub geodezji,
8. prawo jazdy kat. B.
2. Dodatkowe:
1. preferowane doświadczenie w zakresie realizacji zadań dot. geodezji.
2. znajomość przepisów prawa związanego z zadaniami na stanowisku pracy, takich jak: ustawy o samorządzie gminnym, kodeku postępowania administracyjnego, ochronie danych osobowych, o pracownikach samorządowych, o gospodarce nieruchomościami, prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. bardzo dobra znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,
4. predyspozycje osobowościowe (wysoka kultura osobista, kreatywność, komunikatywność w mowie i piśmie, umiejętność pracy w zespole, systematyczność, odporność na stres),
D. Do zadań wykonywanych na stanowisku należy w szczególności:
1. Opiniowanie zgodności wstępnych projektów podziałów geodezyjnych nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2. Wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
3. Prowadzenie postępowań roszczeniowych w związku ze zmianą wartości nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
4. Wydawanie zaświadczeń dotyczących zmian sposobu użytkowania budynków, samowoli budowlanych w zakresie ich zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
5. Prowadzenie spraw administracyjnych z zakresu podziału nieruchomości,
6. Udział w procedurze wyłaniania wykonawców na realizację zadania w zakresie przygotowania dokumentacji geodezyjnej do regulacji prawnej nieruchomości poprzez opisanie i ustalenie zakresu robót geodezyjnych oraz szacowanie przedmiotu zamówienia,
7. Gospodarowanie mieniem komunalnym w zakresie nieruchomości gruntowych – sprzedaż, zamiana, zarząd, dzierżawa, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, użyczenie, ustanawianie służebności z wyłączeniem regulacji prawnych dróg,
8. Prowadzenie gminnej ewidencji mienia komunalnego,
9. Archiwizowanie dokumentacji zgodnie z przepisami,
10. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta lub innych przełożonych.
E. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. praca jednozmianowa w siedzibie Urzędu Gminy Ochotnica Dolna,
2. wymiar czasu pracy: 1 etat, w podstawowym systemie czasu pracy zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Gminy Regulaminem Pracy,
3. pierwsza umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony z możliwością przedłużenia jej na czas nieokreślony,
4. wynagrodzenie: zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna,
5. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
F. W lutym 2023 r. (miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
G. Wymagane dokumenty:
1. życiorys,
2. list motywacyjny,
3. dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
5. kserokopie świadectw pracy,
6. oświadczenie o niekaralności,
7. oświadczenie o stanie zdrowia,
8. oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych i pełni praw publicznych,
9. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),
10. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( T.j. Dz. U. z 2022r poz.530 ) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Wszystkie dokumenty winny być złożone w języku polskim, oryginały własnoręcznie podpisane przez kandydata, natomiast kserokopie winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
H. Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, osobiście w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Ochotnica Dolna z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej”, w terminie do dnia 13.03.2023 roku do godz. 11:00. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Nabór na wolne stanowisko odbędzie się w dwóch etapach i przeprowadzi go komisja powołana przez Wójta Gminy Ochotnica Dolna,
3. I etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,
4. II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub jednego z tych elementów,
5. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego,
6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.ochotnica.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Ochotnica Dolna,
7. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w ogłoszeniu o naborze – podstawa prawna art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( T.j. Dz.U.
z 2022 r. poz.530 ).
I. Klauzula informacyjna:

1. Administratorem danych osobowych podanych w związku z przeprowadzeniem przedmiotowego naboru jest Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej, z siedzibą: 34-452 Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej jest Pan Wiesław Kowalski.
3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
4. Celem przetwarzania podanych danych jest przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w UG w Ochotnicy Dolnej. Podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia naboru. Dane te nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru i nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji oraz ustawy o pracownikach samorządowych.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy Kodeksu Pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych.

7. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wójt Gminy
Tadeusz Królczyk