Nazwa i adres jednostki

Urząd Gminy Ochotnica, 34-452 Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160

Określenie stanowiska:

Stanowisko ds. inwestycji i energetyki.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 1. Niezbędne:
 • obywatelstwo polskie, innego kraju Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa europejskiego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie RP na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 poz.530).
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie kierunkowe Ochrona środowiska, dopuszczalne administracyjne lub inne wykształcenie wyższe, w tym podyplomowe, z odpowiednim stażem pracy w jednostce samorządu terytorialnego lub w innych jednostkach administracji publicznej, uczelniach, jednostkach badawczych lub innych instytucjach finansowanych z budżetu państwa lub spółkach państwowych lub z udziałem skarbu państwa na stanowiskach związanych z działami inwestycji, ochrony środowiska, jednostki, dające rękojmię posiadania doświadczenia i wiedzy ogólnej z zakresu pracy urzędniczej, jak również pozwalające na prawidłowe i rzetelne wykonywanie zadań na stanowisku ds. inwestycji i odnawialnych źródeł energii,
 • staż pracy:
  1. udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy  w jednostce samorządu terytorialnego lub w innych jednostkach administracji publicznej, uczelniach, jednostkach badawczych lub innych instytucjach finansowanych z budżetu państwa lub spółkach państwowych lub z udziałem skarbu państwa na stanowiskach związanych takimi działami jak inwestycje, ochrona środowiska, zamówienia publiczne, utrzymanie infrastruktury energetycznej i oświetleniowej lub odnawialne źródła energii– obowiązuje przy wykształceniu wyższym kierunkowym (Ochrona środowiska, Odnawialne źródła energii),

lub

 1. udokumentowany co najmniej 5 letni stażu pracy  w jednostce samorządu terytorialnego lub w innych jednostkach administracji publicznej, uczelniach, jednostkach badawczych lub innych instytucjach finansowanych z budżetu państwa lub spółkach państwowych lub z udziałem skarbu państwa na stanowiskach związanych takimi działami jak inwestycje, ochrona środowiska, zamówienia publiczne, utrzymanie infrastruktury energetycznej i oświetleniowej lub odnawialne źródła energii– obowiązuje przy wykształceniu wyższym – administracyjnym lub innym wyższym,
 • prawo jazdy kat. B.
 1. Dodatkowe:
 • preferowane umiejętności i doświadczenie z zakresu inwestycji w odnawialne źródła energii, doświadczenie z zakresu zamówień publicznych, ochrony środowiska, utrzymania infrastruktury energetycznej i oświetleniowej lub odnawialnych źródeł energii, doświadczenie w zakresie dotyczącym planowania, przygotowania i realizacji inwestycji z zakresu energetyki i odnawialnych źródeł energii.
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,
 • predyspozycje osobowościowe (wysoka kultura osobista, kreatywność, komunikatywność w mowie i piśmie, umiejętność pracy w zespole, systematyczność, odporność na stres),
 • znajomość prawa samorządowego,
 • znajomość prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy w szczególności:

 1. Planowanie i koordynacja zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną.
 2. Prowadzenie postępowań o udzielenia zamówień publicznych z zakresu energetyki w tym Odnawialnych Źródeł Energii.
 3. Planowania i koordynacja inwestycji samorządowych związanych z odnawialnymi źródłami energii w tym m.in. instalacji fotowoltaicznych
 4. Monitorowanie i optymalizacja modelu zakupu energii elektrycznej i cieplnej.
 5. Prowadzenie projektów innowacyjnych w zakresie oszczędzania energii elektrycznej i cieplnej w tym prowadzonych m .in. we współpracy z uczelniami i jednostkami badawczymi i w ramach klastrów energii.
 6. Praca w zespołach projektowych w ramach współpracy z uczelniami, jednostkami naukowo-badawczymi i jednostkami administracji publicznej w ramach projektów B+R związanych z energetyką.
 7. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnych do uzyskania pozwoleń na budowę i zgłoszeń robót budowlanych z zakresu odnawialnych źródeł energii.
 8. Nadzór nad utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia: dróg, placów i budowli gminnych, udział w kontroli stanu urządzeń oraz prowadzenie rozliczeń finansowych oświetlenia ulicznego.
 9. Konsultowanie i współpraca w zakresie projektów inwestycyjnych pod kątem energii elektrycznej i cieplnej.
 10. Przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz będących przedmiotem obrad Rady Gminy oraz potrzeb Wójta.
 11. Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady, decyzji i zarządzeń Wójta Gminy.
 12. Opracowywanie wniosków do projektu budżetu Gminy oraz ich realizacja.
 13. Opracowywanie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych i komisji Rady.
 14. Wykonywanie zadań i obowiązków w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
 15. Wykonywanie innych zadań na polecenie Wójta Gminy w sprawach nie objętych zakresem działania stanowiska pracy.
 16. Stałe udoskonalanie metod własnej pracy, pogłębianie znajomości przepisów prawnych dotyczących zakresu działania Urzędu.
 17. Przygotowywanie i przekazywanie materiałów do archiwum Urzędu zgodnie
  z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 18. Opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, wzorów dokumentacji oraz wzorców postępowania w sprawach budownictwa,
 19. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta lub innych przełożonych.

 

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. praca jednozmianowa w siedzibie Urzędu Gminy Ochotnica Dolna,
 2. wymiar czasu pracy: pełny etat, w podstawowym systemie czasu pracy zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna Regulaminem Pracy,
 3. pierwsza umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony z możliwością przedłużenia jej na czas nieokreślony,
 4. wynagrodzenie: zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna,
 5. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

W kwietniu 2022 r. ( miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia ) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys,
 2. list motywacyjny,
 3. dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom lub zaświadczenie o ukończonej nauce/szkole/uczelni i posiadanym wykształceniu),
 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 5. kserokopie świadectw pracy,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia,
 8. oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych i pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ),
 10. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( T.j. Dz.U z 2022r. poz. 530 ), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

– wszystkie dokumenty winny być złożone w języku polskim, oryginały własnoręcznie podpisane przez kandydata, natomiast kserokopie winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, osobiście w siedzibie Urzędu Gminy  lub pocztą na adres: Urząd Gminy Ochotnica Dolna z dopiskiem na kopercie  „ Nabór na stanowisko ds. inwestycji i energetyki ”,  w terminie  do dnia  7 czerwca  2022 roku do godz. 1100.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne: życiorys, list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych ( T.j. Dz. U z 2019r. poz1781 )”.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Ochotnica Dolna.

Klauzula informacyjna:

  1. Administratorem danych osobowych podanych w związku z przeprowadzeniem przedmiotowego naboru jest Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej, z siedzibą: 34-452 Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160.
  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej jest  Pan Wiesław Kowalski.
  3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
   z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
  4. Celem przetwarzania podanych danych jest przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze  w UG w Ochotnicy Dolnej. Podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia naboru. Dane te nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru
   i nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji oraz ustawy o pracownikach samorządowych.
  6. Podstawą prawną przetwarzania  danych  są  przepisy Kodeksu Pracy oraz ustawy
   o pracownikach samorządowych.
  7. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wójt Gminy

Tadeusz Królczyk