Wójt Gminy Ochotnica Dolna  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna

A. Nazwa i adres jednostki
Urząd Gminy Ochotnica, 34-452 Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160
B. Określenie stanowiska:
Stanowisko ds. ochrony środowiska
C. Wymagania związane ze stanowiskiem:
1. Niezbędne:
1. obywatelstwo polskie, innego kraju Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa europejskiego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie RP na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (T. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530.)
2. wykształcenie wyższe,
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
6. nieposzlakowana opinia,
7. udokumentowany co najmniej 2 lata stażu pracy w administracji samorządowej
w dziedzinie ochrony środowiska,
8. prawo jazdy kat. B.
2. Dodatkowe:
1. preferowane doświadczenie w zakresie realizacji zadań dot. ochrony środowiska.
2. znajomość przepisów prawa związanego z zadaniami na stanowisku pracy, takich jak: ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ochronie danych osobowych, o pracownikach samorządowych, prawo ochrony środowiska
3. bardzo dobra znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,
4. predyspozycje osobowościowe (wysoka kultura osobista, kreatywność, komunikatywność w mowie i piśmie, umiejętność pracy w zespole, systematyczność, odporność na stres),
D. Do zadań wykonywanych na stanowisku należy w szczególności:
1. Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Wójta,
2. Tworzenie oraz realizacja wieloletnich, rocznych i bieżących planów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
3. Prowadzenie i koordynacja zadań w zakresie ochrony środowiska, w tym: realizacja uchwał Rady Gminy dotyczących utrzymania czystości i porządku w Gminie w tym:
a) organizacja wywozu odpadów stałych, współpraca z przewoźnikami odpadów
b) likwidacja dzikich wysypisk śmieci
c) wydawanie decyzji w zakresie dopuszczania firm do wykonywania usług wywozu odpadów komunalnych,
d) nadzór nad utrzymaniem, dokumentacją i eksploatacją urządzeń sieci kanalizacyjnej
e) urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę
4. Planowanie i koordynacja działań związanych z gazyfikacją na terenie Gminy
5. Prowadzenie zadań z zakresu ochrony i kształtowania środowiska, ochrony drzew, przyrody, ochrony przed zanieczyszczeniami, klęskami żywiołowymi i katastrofami oraz prawa wodnego w tym:
a) prowadzenie postępowań w sprawie naruszenia stosunków wodnych
b) nadzoru nad szczególnym korzystaniem ze środowiska, w tym nad wydobyciem kopalin i innych zasobów naturalnych – wydawanie decyzji i postanowień w tym zakresie, opiniowanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, oraz opiniowanie projektów robót geologicznych
6. Uczestnictwo w postępowaniach związanych w wydawaniem pozwoleń wodno – prawnych
7. Prowadzenie i udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zgodnie z przepisami w tym m.in. prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
8. Prowadzenie bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków
9. Prowadzenie ewidencji bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe i przydomowych oczyszczalni ścieków,
10. Opracowanie, aktualizacja, wykonanie Programu Usuwania Azbestu, aktualizacja Bazy Azbestowej.
11. Wykonywanie obowiązków wynikających z Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego
12. Prowadzenie spraw związanych z formami ochrony przyrody
13. Dystrybucja węgla,
14. Sprawozdawczość z powierzonego zakresu czynności
15. Archiwizowanie dokumentacji zgodnie z przepisami,
16. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta lub innych przełożonych.

E. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. praca jednozmianowa w siedzibie Urzędu Gminy Ochotnica Dolna,
2. wymiar czasu pracy: 1 etat, w podstawowym systemie czasu pracy zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Gminy Regulaminem Pracy,
3. pierwsza umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony z możliwością przedłużenia jej na czas nieokreślony,
4. wynagrodzenie: zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna,
5. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

F. W lutym 2023 r. (miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

G. Wymagane dokumenty:
1. życiorys,
2. list motywacyjny,
3. dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
5. kserokopie świadectw pracy,
6. oświadczenie o niekaralności,
7. oświadczenie o stanie zdrowia,
8. oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych i pełni praw publicznych,
9. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),
10. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( T.j. Dz. U. z 2022r poz.530 ) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Wszystkie dokumenty winny być złożone w języku polskim, oryginały własnoręcznie podpisane przez kandydata, natomiast kserokopie winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

H. Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, osobiście w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Ochotnica Dolna z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko pracy ds. ochrony środowiska”, w terminie do dnia 13.03.2023 roku do godz. 11:00. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Nabór na wolne stanowisko odbędzie się w dwóch etapach i przeprowadzi go komisja powołana przez Wójta Gminy Ochotnica Dolna,
3. I etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,
4. II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub jednego z tych elementów,
5. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego,
6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.ochotnica.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Ochotnica Dolna,
7. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w ogłoszeniu o naborze – podstawa prawna art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( T.j. Dz.U.
z 2022 r. poz.530 ).

I. Klauzula informacyjna:

1. Administratorem danych osobowych podanych w związku z przeprowadzeniem przedmiotowego naboru jest Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej, z siedzibą: 34-452 Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej jest Pan Wiesław Kowalski.
3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
4. Celem przetwarzania podanych danych jest przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w UG w Ochotnicy Dolnej. Podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia naboru. Dane te nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru i nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji oraz ustawy o pracownikach samorządowych.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy Kodeksu Pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych.

7. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wójt Gminy
Tadeusz Królczyk