A. Nazwa i adres jednostki
Urząd Gminy Ochotnica, 34-452 Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160
B. Określenie stanowiska:
Stanowisko pracy ds. promocji i kultury.
C. Wymagania związane ze stanowiskiem:
1. Niezbędne:
1. obywatelstwo polskie, innego kraju Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa europejskiego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie RP na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2022 poz. 530)
2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
5. wykształcenie wyższe
6. udokumentowany co najmniej 2 lata stażu pracy w oparciu o dowolny rodzaj umowy lub jako osoba samozatrudniona w promocji, kulturze, marketingu lub mediach
7. prawo jazdy kat. B.
2. Dodatkowe:
1. preferowane doświadczenie w zakresie tworzenia tekstów i dokumentacji fotograficznej dot. promocji, wydarzeń kulturalnych i turystyki
2. preferowane doświadczenie w zakresie znajomości obsługi social mediów i stron internetowych.
3. preferowane doświadczenie w zakresie PR i współpracy z mediami
4. preferowane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
5. bardzo dobra znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,
6. predyspozycje osobowościowe (wysoka kultura osobista, kreatywność, komunikatywność w mowie i piśmie, umiejętność pracy w zespole, systematyczność, odporność na stres),
7. znajomość prawa dotyczącego prawa samorządowego,
8. znajomość prawa w zakresie promocji oraz kultury i sztuki.
9. dyspozycyjność
D. Do zadań wykonywanych na stanowisku należy w szczególności:
1. Bieżące informowanie mieszkańców Gminy o działalności gminy,
2. Tworzenie strategii promocji gminy oraz współpraca z mediami
3. Współpraca przy przygotowywaniu rocznych planów kultury i promocji gminy,
4. Opracowywanie kalendarza cyklicznych imprez gminnych,
5. Przygotowywanie, koordynacja i udział w imprezach promujących gminę,
6. Uczestnictwo w kreowaniu i promocji produktów lokalnych, udział w targach gospodarczych i turystycznych gminy,
7. Dbałość o wizerunek gminy i urzędu,
8. Administrowanie oficjalnymi profilami gminy w mediach społecznościowych,
9. Opracowywanie i przygotowywanie materiałów wydawniczych, folderów turystycznych i innych materiałów promocyjnych gminę nadzór nad ich dystrybucją,
10. Współpraca z Wiejskimi Ośrodkami Kultury, Gminną Biblioteką Publiczną w zakresie organizowania oraz współudział w przygotowywaniu imprez kulturalnych, uroczystych rocznic i obchodów świąt narodowych na terenie gminy, przygotowania projektów statutów dla instytucji kultury,
11. Prowadzenie rejestru instytucji kultury,
12. Współdziałanie ze stowarzyszeniami w zakresie kultury, sztuki i sportu,
13. Prowadzenie spraw związanych ze współpracą zagraniczną oraz współpracą z miastami partnerskimi,
14. Prowadzenie spraw dotyczących używania nazwy Gminy, herbu, logo przez wnioskujące podmioty,
15. Koordynacja realizacji zadań związanych z promocją gminy wynikających ze strategii rozwoju gminy,
16. Przygotowywanie, koordynacja i udział w imprezach promujących gminę kulturalnych, sportowych i historycznych.
17. Archiwizowanie dokumentacji zgodnie z przepisami.
18. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy lub innych przełożonych.
E. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. Zadaniowy czas pracy wymagający pracy w terenie poza Urzędem Gminy oraz podczas uroczystości i wydarzeń odbywających się w dni wolne od pracy,
2. Wymiar czasu pracy: Pełny etat w podstawowym systemie czasu pracy zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna Regulaminem Pracy,
3. Wynagrodzenie: zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna,
4. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
F. W lutym 2023 r. (miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
G. Wymagane dokumenty:
1. życiorys,
2. list motywacyjny,
3. dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
5. kserokopie świadectw pracy,
6. oświadczenie o niekaralności,
7. oświadczenie o stanie zdrowia,
8. oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych i pełni praw publicznych,
9. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),
10. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2022r poz. 530 ), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Wszystkie dokumenty winny być złożone w języku polskim, oryginały własnoręcznie podpisane przez kandydata, natomiast kserokopie winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
H. Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, osobiście w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Ochotnica Dolna z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko pracy ds. promocji i kultury”, w terminie do dnia 13.03.2023r. do godz 11:00 . Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Nabór na wolne stanowisko odbędzie się w dwóch etapach i przeprowadzi go komisja powołana przez Wójta Gminy Ochotnica Dolna,
3. I etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,
4. II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub jednego z tych elementów,
5. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego,
6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.ochotnica.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Ochotnica Dolna,
7. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w ogłoszeniu o naborze – podstawa prawna art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260 z późn. zm. ).
I. Klauzula informacyjna:
1. Administratorem danych osobowych podanych w związku z przeprowadzeniem przedmiotowego naboru jest Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej, z siedzibą: 34-452 Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej jest Pan Wiesław Kowalski.
3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
4. Celem przetwarzania podanych danych jest przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w UG w Ochotnicy Dolnej. Podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia naboru. Dane te nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru i nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji oraz ustawy o pracownikach samorządowych.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy Kodeksu Pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych.
7. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:
– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wójt Gminy
Tadeusz Królczyk