WÓJT GMINY OCHOTNICA DOLNA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWSKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY OCHOTNICA DOLNA

A. Nazwa i adres jednostki

Urząd Gminy Ochotnica, 34-452 Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160

B. Określenie stanowiska:

Stanowisko pracy ds. realizacji strategii, rozwoju gminy i obsługi inwestorów,

C. Wymagania związane ze stanowiskiem:

 1. Niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie, innego kraju Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa europejskiego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie RP na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2018 poz. 1260 z późn. zm.)
  2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  5. wykształcenie wyższe
  6. udokumentowany co najmniej 2 lata stażu pracy w oparciu o umowę o pracę, w tym co najmniej 12 miesięcy na stanowisku związanym z koordynacją pracy zespołu lub biura lub koordynacją projektów.
  7. prawo jazdy kat. B.
 2. Dodatkowe:
  1. preferowane doświadczenie w zakresie tworzenia i koordynacji realizacji strategii rozwoju gminy oraz pozyskiwania i obsługi inwestorów
  2. preferowane doświadczenie w obsłudze klientów biznesowych
  3. preferowane znajomość języka angielskiego
  4. preferowane wykształcenie ekonomiczne
  5. dobra znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,
  6. preferowana znajomość obsługi oprogramowania z rodzin CRM
  7. predyspozycje osobowościowe (wysoka kultura osobista, kreatywność, komunikatywność w mowie i piśmie, umiejętność pracy w zespole, systematyczność, odporność na stres),
  8. dyspozycyjność

D. Do zadań wykonywanych na stanowisku należy w szczególności:

 1. Koordynacja tworzenia strategii rozwoju gminy, w tym strategii rozwoju gospodarczego i społecznego oraz strategii promocji
 2. Koordynacja wdrożenia i realizacji strategii rozwoju gminy
 3. Całościowa obsługa potencjalnych inwestorów, w tym nawiązywanie kontaktów i organizacja spotkań z potencjalnymi inwestorami
 4. Przygotowywanie materiałów promocyjnych  celem pozyskania potencjalnych inwestorów
 5. Dbanie o rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy
 6. Monitoring i controlling postępu prac w kluczowych projektach  związanych z rozwojem gospodarczym i społecznym gminy.
 7. Bieżące informowanie mieszkańców Gminy o działalności gminy,
 8. Przygotowywanie, koordynacja i udział w akcjach promujących gminę jako dobre miejsce do inwestycji i zamieszkania,
 9. Dbałość o wizerunek gminy i urzędu,
 10. Archiwizowanie dokumentacji zgodnie z przepisami.
 11. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy lub innych przełożonych.

E. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Zadaniowy czas pracy wymagający pracy w terenie poza Urzędem Gminy oraz podczas uroczystości i wydarzeń odbywających się w dni wolne od pracy,
 2. wymiar czasu pracy: Pełny etat w podstawowym systemie czasu pracy zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna Regulaminem Pracy,
 3. wynagrodzenie: zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna,
 4. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

F. W kwietniu 2023 r. (miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

G. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys,
 2. list motywacyjny,
 3. dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom lub zaświadczenie)
 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 5. kserokopie świadectw pracy,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia,
 8. oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych i pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),
 10. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260 z późn. zm.), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Wszystkie dokumenty winny być złożone w języku polskim, oryginały własnoręcznie podpisane przez kandydata, natomiast kserokopie winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

H. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, osobiście w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Ochotnica Dolna z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko pracy ds. realizacji strategii, rozwoju gminy i obsługi inwestorów”, w terminie  do dniaw terminie do dnia 23.05.2023r. do godz. 11:00   . Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Nabór na wolne stanowisko odbędzie się w dwóch etapach i przeprowadzi go komisja powołana przez Wójta Gminy Ochotnica Dolna,
 3. I etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,
 4. II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub jednego z tych elementów,
 5. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego,
 6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.ochotnica.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Ochotnica Dolna,
 7. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w ogłoszeniu o naborze – podstawa prawna art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260 z późn. zm. ).