A. Nazwa i adres jednostki

Urząd Gminy Ochotnica, 34-452 Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160

B. Określenie stanowiska:

Stanowisko ds. zamówień publicznych

C. Wymagania związane ze stanowiskiem:

1. Niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie, innego kraju Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa europejskiego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie RP na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2022r poz.530 ).
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 5. Wykształcenie wyższe,
 6. Nieposzlakowana opinia,
 7. Udokumentowany co najmniej 1- roczny staż pracy  w jednostce samorządu terytorialnego na stanowisku urzędniczym, którego zakres czynności odpowiada obowiązkom,
  o którym mowa w sekcji D niniejszego ogłoszenia.
 8. Prawo jazdy kat. B.

2. Dodatkowe:

 1. Preferowane doświadczenie w zakresie dot. przeprowadzania postępowań przetargowych i innych postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
 2. Preferowane doświadczenie w zakresie dot. planowania, realizacji i kontroli inwestycji, w tym w szczególności kontroli realizacji zawartych umów.
 3. Preferowane wykształcenie o kierunku technicznym takim jak: budownictwo, architektura lub administracyjno-ekonomicznym o kierunku administracja publiczna,
 4. Preferowane studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych,
 5. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,
 6. Predyspozycje osobowościowe (wysoka kultura osobista, kreatywność, komunikatywność w mowie i piśmie, umiejętność pracy w zespole, systematyczność, skrupulatność, odporność na stres związany m.in. z presją odpowiedzialności i czasu),
 7. Znajomość prawa samorządowego,
 8. Znajomość prawa zamówień publicznych i rozporządzeń związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

D. Do zadań wykonywanych na stanowisku należy w szczególności:

 1. Prowadzenie całości spraw dotyczących zamówień publicznych w Gminie.
 2. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji wynikającej z ustawy o zamówieniach publicznych, przygotowanie ogłoszeń i publikowanie ich, organizacja i udział w pracach komisji przetargowych w charakterze sekretarza;
 3. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji wynikającej z wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 tysięcy złotych netto.
 4. Prowadzenie centralnego rejestru umów na roboty, dostawy i usługi zlecane przez Gminę w tym rejestru zabezpieczeń finansowych umów, przygotowanie umów i zleceń na roboty, dostawy i usługi
 5. Sporządzanie planu zamówień publicznych, prowadzenie analiz, opracowywanie sprawozdań w sprawach zamówień publicznych.
 6. Opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, wzorów dokumentacji oraz wzorców postępowania w sprawach zamówień publicznych.
 7. Opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, wzorów dokumentacji  oraz  wzorców postępowania w sprawach zamówień publicznych,
 8. Archiwizowanie dokumentacji zgodnie z przepisami.
 9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta lub innych przełożonych.

E. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca jednozmianowa w siedzibie Urzędu Gminy Ochotnica Dolna,
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat, w podstawowym systemie czasu pracy zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Gminy Regulaminem Pracy,
 3. Pierwsza umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony z możliwością przedłużenia jej na czas nieokreślony,
 4. Wynagrodzenie: zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna,
 5. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

F. W grudniu 2022 r. (miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

G. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny
 2. Życiorys zawodowy ( CV ),
 3. Dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 4. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  w tym zaświadczenia o odbytych szkoleniach i kursach lub zdobywanych aktualnie kwalifikacjach zawodowych z zakresu zamówień publicznych,
 5. Kserokopie świadectw pracy,
 6. Oświadczenie o niekaralności,
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia,
 8. Oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych i pełni praw publicznych,
 9. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),
 10. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2022r poz.530 ), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

List motywacyjny i życiorys zawodowy ( CV ) należy opatrzyć własnoręcznymi podpisami, numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem, a także klauzulą o następującej treści: „Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( innych niż wymagane przepisami prawa ) przez administratora danych     w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej . Dane osobowe przekazane przeze mnie są zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.”

Kserokopie dokumentów, które składa kandydat powinny być przez niego potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Dokumenty składane w oryginale winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

H. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Ochotnica Dolna z dopiskiem na kopercie „ Nabór na stanowisko pracy ds. zamówień publicznych”, w terminie  do dnia 18 stycznia 2023 roku do godz. 1100.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne: życiorys, list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( T.j. Dz. U z 2019r. poz1781 )”.

 1. Nabór na wolne stanowisko odbędzie się w dwóch etapach i przeprowadzi go komisja powołana przez Wójta Gminy Ochotnica Dolna,
 2. I etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,
 3. II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub jednego z tych elementów,
 4. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego,
 5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.ochotnica.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Ochotnica Dolna,
 6. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w ogłoszeniu o naborze – podstawa prawna art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (T.j. Dz. U. z 2022r 530 ).

I. Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych podanych w związku z przeprowadzeniem przedmiotowego naboru jest Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej, z siedzibą: 34-452 Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej jest  Pan Wiesław Kowalski.
 3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 4. Celem przetwarzania podanych danych jest przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze  w UG w Ochotnicy Dolnej. Podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia naboru. Dane te nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru i nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji oraz ustawy o pracownikach samorządowych.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy Kodeksu Pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych.
 7. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

    Wójt Gminy

Tadeusz Królczyk