Nasz znak:  GN.683.2.141.2021.KrK

Nowy Targ, dnia 05.02.2024

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

o umorzeniu postępowania w sprawie
ustalenia i wypłaty odszkodowania

      Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 8, 113 ust. 6 i 7 art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z poźn. zm.) oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 162 z poźn. zm),

STAROSTA NOWOTARSKI

             Zawiadamia, że w dniu 1 lutego 2024 roku została wydana decyzja nr 1 znak: GN.683.2.141.2021.KrK o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka ewid. nr 4529/34 o pow. 0,0024 ha (powstała z podziału działki ewid. 4529/16, odpowiadająca parceli gr. I. kat 4529/16), położoną w miejscowości Ochotnica Dolna, gmina Ochotnica Dolna, która na mocy decyzji Starosty Nowotarskiego nr Z-6/21 z dnia 1 września 2021 r., znak: BA.6740.4.5.2021.BB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa na odcinku od km ok. 16+550 do km ok. 17+299.90 – budowa chodnika i ścieżki rowerowej Kapłony – Kudowe w miejscowości Ochotnica Dolna”  stała się własnością Powiatu Nowotarskiego.

Współwłaścicielami przedmiotowej nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym pozostawali:

  • w 1/6 części udziału Pan Michał Kapłoniak (syn Jana i Kunegundy), zmarły w 1995 r.,
  • w 4/6 części udziału we współwłasności majątkowej małżeńskiej i w 1/30 części udziału Pani Franciszka Jamińska (córka Franciszka i Marii), zmarła w 2022 r.,
  • w 1/30 części udziału  Pani Maria Kapłoniak (córka Franciszka i Marii), zmarła w 2016 r.,
  • w 1/30 części udziału Pani Rozalia Holota (córka Franciszka i Marii), zmarła w  2019 r.

Po zmarłych nie przeprowadzono postępowania spadkowego i nie jest obecnie prowadzone. Nie zarejestrowano również aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłych.

Zgodnie z art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami pod pojęciem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, co do której nie można ustalić osób, którym przysługują prawa rzeczowe  do nieruchomości, lub gdy właściciel nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

W myśl art. 8 i 118a ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego na podstawie, którego strona może być zawiadamiana o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Z treścią ww. decyzji oraz całością akt sprawy można zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, parter, pokój 1.25, w godzinach urzędowania: pn.-pt. 730 – 1530.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego).