Na podstawie art. 5b ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XXIV/214/20 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna i nadania jej Statutu, oraz Uchwałą Nr LV/492/22 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały  Nr XXIV/214/20 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna i nadania jej Statutu, podaje się do publicznej wiadomości listę kandydatów na radnych do Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna:

Numer okręgu wyborczego Wykaz okręgu Liczba Mandatów Kandydaci na Radnych
1 Sołectwo Ochotnica Górna 4  

Jan Ludwin

Mateusz Piszczek

Martyna Sikora

Aleksandra Wójciak

 

2 Sołectwo Ochotnica Dolna 4  

Adam Chlipała

Adam Chrobak

Sebastian Chryczyk

 

3 Sołectwo Ochotnica Dolna Młynne 2  

Szczepan Franasowicz

 

4 Sołectwo Tylmanowa 5  

Anna Bednarczyk

Gabriel Kasprzak

Grzegorz Ligas

Anna Liptak

Lidia Topolska

Emilia Tworek

Bartosz Zabrzeski

 

Zgodnie z § 29 ust. 5 Uchwały Nr LV/492/22 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały  Nr XXIV/214/20 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna i nadania jej Statutu w przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów niż określona w § 27.1. w poszczególnych okręgach będzie możliwe uzupełnienie listy kandydatów przed wyborami podczas Kongresu Młodych o którym mowa w § 28.2.W przypadku braku zgłoszenia kandydatów na radnych również podczas Kongresu Młodych przewiduje się wybory uzupełniające, które będą zorganizowane w sołectwach, w których wystąpią nieobsadzone mandaty radnych w trybie i terminie określonym w stosownym zarządzeniu Wójta Gminy Ochotnica Dolna.

z up. Wójta Gminy

mgr inż. Krzysztof Jurkowski

[-]

Zastępca wójta Gminy