Ochotnica Dolna, dnia 24.05.2022 r.

Sprawa Znak: PPOŚ.6721.1.2022.KJ

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta  Gminy Ochotnica Dolna

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ochotnica Dolna Uchwały Nr XLVIII/427/22  z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna –  „Ochotnica 2”, dla terenów w miejscowości Tylmanowa przedstawionych na załączniku graficznym do niniejszej Uchwały. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla ww. terenów będzie obejmował zakres określony w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503).

Równocześnie zawiadamiam o możliwości składania wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej do ww. planu, w związku, z art. 46 pkt 1, art.39 oraz art.54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021 r., poz. 2373 ze zmianami).

W związku z powyższym zawiadamiam, iż wnioski do ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, mogą być składane w terminie do 21 dni od daty ukazania się ww. ogłoszenia tj. do dnia 17.06.2022r.  Wnioski można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Ochotnica Dolna, przesyłać na adres Urzędu: 34-452 Ochotnica Dolna,  os. Dłubacze 160 lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: ePUAP: /bw5m49no0s/skrytka Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Wójt Gminy Ochotnica Dolna. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna za pomocą e-mail inspektor@cbi24.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej – szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Krzysztof Jurkowski

Zastępca Wójta Gminy Ochotnica Dolna