Ochotnica Dolna 14.06.2022 r.

Znak: PPOŚ.6220.1.2022.KJ

 

O B W I E S Z C Z E N I E

O WYDANIU DECYZJI

 

Na podstawie  art. 49 § 1, § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3, art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1029,  z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna zawiadamia

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z Wniosku Wójta Gminy Ochotnica Dolna pod nazwą: „Budowa hali produkcyjnej, suszarni próżniowej – kontener, budynku kotłowni z suszarnią konwekcyjną wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną.”

Z decyzją oraz aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna, Zespół Planowania przestrzennego, geodezji, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska, pok. nr 005 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od dnia skutecznego dokonania zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez: umieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ochotnica Dolna,  oraz na tablicach ogłoszeń w rejonie planowanej inwestycji.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości z dniem 14.06.2022 r.

 

 

 

Krzysztof Jurkowski

Zastępca Wójta Gminy