Ochotnica Dolna, dnia 14.06.2024 r.

AOK.0002.2.2024.SG

OGŁOSZENIE

Zgodnie z §75 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2021 r., poz. 2860 t.j.)

zawiadamiam, że

w dniu 24 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 1000 w sali obrad Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej odbędzie się II/24 zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.

4. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.

5. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.

6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Ochotnica Dolna za rok 2023.

1) przedstawienie, omówienie raportu o stanie Gminy Ochotnica Dolna za 2023 rok

2) debata nad raportem o stanie Gminy ochotnica Dolna za 2023 rok

3) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Ochotnica Dolna za rok 2023

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ochotnica Dolna za 2023 rok:

1) przedstawienie sprawozdania finansowego

2) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok

3) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego

4) odczytanie opinii Regionalnej Obrachunkowej w Krakowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ochotnica Dolna za 2023 rok

5) dyskusja o sprawozdaniu finansowym oraz o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok

6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ochotnica Dolna za 2023 rok

8. Podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Ochotnica Dolna za 2023 rok.

1) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ochotnica Dolna w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Ochotnica Dolna za 2023 rok

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o wniosku Komisji Rewizyjnej

3) dyskusja

4) głosowanie nad przyjęciem uchwały.

9. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Ochotnica Dolna za rok 2023.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia mieszkania chronionego na mieszkanie wspomagane oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym w ramach zasobów lokalnych Gminy Ochotnica Dolna.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Ochotnica Dolna do Programu „Gmina Przyjazna Seniorom- Ogólnopolska Karta Seniora – edycja Gmina Ochotnica Dolna”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ochotnica Dolna.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ochotnica Dolna.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej na 2024 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ochotnica Dolna na lata 2024 – 2037.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Ochotnica Dolna na 2024 rok.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ochotnica Dolna na 2024 rok.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Tylmanowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Ochotnica Dolna.

19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ochotnica Dolna.

20. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna.

21. Interpelacje, zapytania.

22. Dyskusja i wolne wnioski.

23. Zakończenie sesji.

 

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy oraz adres strony internetowej, na której udostępniony będzie archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy: www.ochotnica.pl, www.bip.malopolska.pl/ugochotnicadolna.