Ochotnica Dolna, dnia 17.02.2023 r.

AOK.0002.2.2023.JP.

OGŁOSZENIE

 Zgodnie z §75 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2021 r., poz. 2860 t.j.)

zawiadamiam, że

w dniu 27 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godz. 1000  w sali obrad Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej odbędzie się LIX/23 zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 4. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ochotnica Dolna na lata 2023 – 2036.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Ochotnica Dolna do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen biletów i uprawnień do przejazdów ulgowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tylmanowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Ochotnica Dolna na lata 2023-2033 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii i trybu konsultacji.
 12. Promocja Gminy, turystyka.
 13. Przedstawienie oferty instytucji upowszechniania kultury z terenu Gminy przygotowanej dla mieszkańców. Kalendarz imprez kulturalnych.
 14. Interpelacje, zapytania.
 15. Dyskusja i wolne wnioski.
 16. Zakończenie sesji.

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy oraz adres strony internetowej, na której udostępniony będzie archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy: www.ochotnica.pl, www.bip.malopolska.pl/ugochotnicadolna.