Ochotnica Dolna, dnia 18.01.2023 r.

AOK.0002.1.2023.JP.

OGŁOSZENIE

 

Zgodnie z §75 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2021 r., poz. 2860 t.j.)

zawiadamiam, że

w dniu 26 stycznia 2023 r. (czwartek) o godz. 1000  w sali obrad Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej odbędzie się LVIII/23 zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 4. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ochotnica Dolna na lata 2023 – 2036.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ochotnica Dolna w roku 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ochotnica Dolna.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ochotnica Dolna.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
  w formie gorącego posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie zapewnienia posiłku w formie zasiłku celowego (świadczenia pieniężnego) na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych pomocą ze środków wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole
  i w domu na lata 2019 – 2023”.
 15. Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 w Gminie Ochotnica Dolna.
 16. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Ochotnica Dolna za 2022 rok.
 17. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Ochotnica Dolna za 2022 rok.
 18. Interpelacje, zapytania.
 19. Dyskusja i wolne wnioski.
 20. Zakończenie sesji.

 Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy oraz adres strony internetowej, na której udostępniony będzie archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy: www.ochotnica.pl, www.bip.malopolska.pl/ugochotnicadolna