Ochotnica Dolna, dnia 17.03.2023r.

AOK.0006.3.2023.NP.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z §75 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2021 r., poz. 2860 t.j.)

zawiadamiam, że

w dniu 27 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 1000 odbędzie się LX/23 zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna w sali obrad Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 4. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
 6. Bezpieczeństwo na terenie gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ochotnica Dolna na lata 2023-2036.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna- wieś Ochotnica Górna.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna- wieś Ochotnica Dolna.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna- wieś Tylmanowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia „Porozumienie Gmin Górskich RP”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/523/23 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ochotnica Dolna w roku 2023.
 15. Interpelacje, zapytania.
 16. Dyskusje i wolne wnioski.
 17. Zakończenie sesji.

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy oraz adres strony internetowej, na której udostępniony będzie archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy: www.ochotnica.pl, www.bip.malopolska.pl/ugochotnicadolna.