WÓJT GMINY OCHOTNICA DOLNA

działając na podstawie §6 ust. 2 UCHWAŁY NR LXIX/634/24 RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA z dnia 29 stycznia 2024 roku  w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, informuje o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych  do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Ochotnica Dolna

Termin składania wniosków: od dnia 02.04.2024 r. do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Wnioski sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w w/w Uchwale przyjmowane będą w na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu.

Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

1) informacje o wnioskodawcy, w tym: imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oraz numer jego rachunku bankowego;

2) informacje o zabytku, w tym wskazanie: zabytku z uwzględnieniem miejsca jego położenia, numeru i daty wpisu do rejestru zabytków;

3) szczegółowy opis prac lub robót przy zabytku i termin ich wykonania;

4) całkowity koszt prac lub robót przy zabytku;

5) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca;

6) wysokość udziału środków własnych i z innych źródeł;

7) harmonogram i kosztorys prac lub robót przy zabytku.

Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR LXIX/634/24 RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA z dnia 29 stycznia 2024 roku  w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć:

1) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;

2) kopię decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków – w przypadku zabytków rejestrowych;

3) kopię pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac lub robót, objętych wnioskiem – w przypadku zabytków rejestrowych;

4) kopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, jeżeli wymaga tego charakter prac lub robót;

5) kopię kosztorysu inwestorskiego lub ofertowego prac lub robót określonych we wniosku;

6) kopię dokumentu poświadczającego prawo osoby/osób wskazanej/wskazanych we wniosku o udzielenie dotacji do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, w tym finansowych;

7) dokumentację fotograficzną zabytku ukazującą jego stan zachowania.

8) jeżeli przedmiotem dotacji będzie opracowanie dokumentacji i uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń należy  uwzględnić  to  we  wniosku  o dotację  w odrębnej  pozycji,  w kosztorysie  i harmonogramie  prac i robót przy zabytku.

Rozpatrzeniu podlegają jedynie wnioski spełniające wymogi formalne określone w uchwale.

Załączniki:

  1. Wzór wniosku
  2. UCHWAŁA NR LXIX/634/24 RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA z dnia 29 stycznia 2024 roku  w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Wójt Gminy Ochotnica Dolna