Ochotnica Dolna, dnia 13.09.2022 r.

SOŁTYS

Sołectwa Ochotnica Dolna

AOK.0021.4.3.2022.JP

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, ze Zebranie Wiejskie Sołectwa Ochotnica Dolna odbędzie się w dniu 25 września 2022 r. ( niedziela) o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej w Ochotnicy Dolnej – Centrum.

Proponowany porządek Zebrania Wiejskiego:

  1. Otwarcie i powitanie Zebranych.
  2. Przyjęcie porządku Zebrania.
  3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Sołectwa Ochotnica Dolna za rok 2021 oraz za I półrocze 2022 roku.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Sołtysowi i Radzie Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Dolna za 2021 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Sołectwa Ochotnica Dolna na rok 2022.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2023.
  7. Dyskusja, wolne wnioski.
  8. Zakończenie.

    Sołtys

/-/ Wojciech Chlipała