Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza otwarty konkurs projektów na sfinansowanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Ochotnica Dolna w roku 2023.

 

W otwartym konkursie projektów mogą brać udział kluby sportowe działające na obszarze Gminy Ochotnica Dolna, niedziałające w celu osiągnięcia zysku z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) w zakresie udzielania dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

 

1.
Przedmiot zgłaszanych wniosków.

W konkursie będą rozpatrywane wyłącznie wnioski o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięć, które w sposób bezpośredni przyczynią, się do osiągnięcia przez Gminę Ochotnica Dolna, co najmniej jednego z następujących celów publicznych:

 • poprawianie warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Ochotnica Dolna,
 • osiągnięciu wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,
 • zwiększeniu dostępności mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna do działalności sportowej,
 • promocji sportu i aktywnego stylu zycia,
 • kreowaniu pozytywnego wizerunku Gminy Ochotnica Dolna poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszystkich poziomach.

2.
Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach

ogłoszonego konkursu projektów oraz formy wypłaty dotacji.

 

 1. Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Ochotnica Dolna
  w roku 2023 w ramach niniejszego konkursu projektów przeznacza się kwotę
  250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 2. Dotacja celowa na powierzenie realizacji zadania wyłonionego w konkursie projektów zostanie przekazana po podpisaniu umowy z beneficjentem.
 3. Szczegóły dotyczące przekazania i rozliczenia dotacji zostaną zawarte w umowie zawartej pomiędzy Gminą Ochotnica Dolna, a beneficjentem.
 4. Rozliczenie dotacji dokonywane będzie po przedłożeniu przez beneficjenta prawidłowo wypełnionego sprawozdania, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/140/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Ochotnica Dolna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2012 r. poz. 1834 z późn. zm.)
 5. Złożenie projektu nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w projekcie.

 

3.
Termin realizacji przedsięwzięć z projektów

Zadania będą realizowane na terenie Gminy Ochotnica Dolna w okresie: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023 roku.

 

4.
Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać wniosek i objęte nim

zadania.

 1. Zadanie realizowane będzie na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Gminą Ochotnica Dolna, a klubem sportowym, którego wniosek/projekt zostanie wybrany.
 2. Podmiot składający ofertę:
  • wykonuje zadanie samodzielnie,
  • posiada możliwości kadrowe, techniczne oraz zaplecze do realizacji zadania.
 1. Udzielana dotacja może być w szczególności przeznaczona na sfinansowanie :
  • realizacji programów szkolenia sportowego,
  • zakupu sprzętu sportowego,
  • kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach na terenie Gminy Ochotnica Dolna lub uczestnictwa w zawodach poza terenem Gminy Ochotnica Dolna, w tym w szczególności sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków z tytułu udziału klubu sportowego lub zawodnika w zawodach w określonej dyscyplinie sportu, wynagrodzenia dla sędziów, wnoszenie opłat startowych i opłat wpisowych związanych z udziałem w zawodach sportowych, uiszczanie należnych opłat na rzecz właściwych związków sportowych, kosztów transportu,
  • zapewnienia ochrony oraz opieki medycznej w trakcie trwania zawodów sportowych,
  • kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
  • wynagrodzeń dla kadry szkoleniowej
  • stypendiów przyznanych przez klub sportowy zawodnikom,
  • kosztów ubezpieczenia zawodnika zrzeszonego w klubie sportowym,
  • kosztów obsługi administracyjnej projektu,
  • organizacji imprez sportowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna.
 1. Z dotacji nie mogą być sfinansowane wydatki z tytułu:

1) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,

2) zapłata kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych nałożonych na klub sportowy
lub zawodnika tego klubu,

3) zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia, a także zaległości z tytułu podatków i składek ZUS,

4) budowy, modernizacji i remontu obiektu sportowego służącego uprawianiu sportu,

5) poniesione wydatki przez klub sportowy przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji na realizację zadania.

 1. Prawidłowy wniosek złożony jest na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/140/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Ochotnica Dolna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. U. Woj. Małop. z 2012 r. poz.1834 z późn. zm.). Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej Gminy: ochotnica.pl.
 2. Do wniosku należy załączyć:

1) Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących, w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.

2) Aktualny statut (ostatni zgłoszony do KRS) potwierdzony „za zgodność
z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.

3) Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ubiegły rok kalendarzowy (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat).

4) Dokument potwierdzający udział w zawodach organizowanych przez polskie lub okręgowe związki.

 1. Kserokopie załączonych dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałami przez osoby uprawnione do reprezentacji wnioskodawcy.

 

5.
Miejsce i termin składania wniosków o udzielenie dotacji.

 

 1. Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu projektów jest złożenie w terminie do dnia 25 stycznia 2023 r. do godz. 16.00 kompletnego wniosku na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej 34–452 Ochotnica Dolna os. Dłubacze 160 (liczy się data wpływu) w zaklejonej kopercie z napisem: „Nabór projektów na realizację zadania własnego z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Ochotnica Dolna w 2023 roku”.
 2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wnioskodawcy.
 3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych braków wniosku, Wójt Gminy Ochotnica Dolna wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku. Wniosek, którego braków w wyznaczonym terminie nie usunięto, lub który nie został uzupełniony, pozostaje bez rozpatrzenia.

 

 

6.
Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe.

 

 1. Decyzję o wyborze wniosków i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje
  Wójt Gminy Ochotnica Dolna w formie zarządzenia.
 2. Wójt Gminy Ochotnica Dolna zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert lub odstąpienia od zawarcia umowy na skutek:
  • stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze projektów,
  • wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że zakończenie procedury wyborem projektu lub zawarcie umowy nie leży w interesie  publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.
 1. Wójt Gminy Ochotnica Dolna w formie zarządzenia ogłasza ostateczny wynik konkursu projektów poprzez powiadomienie pisemne i ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej informując o projektach wybranych i projektach odrzuconych wraz ze wskazaniem:
 2. nazwy wnioskodawcy i nazwy projektu,
 3. opisu przedsięwzięcia objętego projektem,
 4. łącznych kosztów projektu,
 5. kwoty dotacji przyznanej na projekt.
 6. Do zarządzenia Wójta Gminy Ochotnica Dolna w sprawie wyboru wniosków
  i udzielenia dotacji nie stosuje się odwołania.

 

 

Z up.Wójta Gminy

(-)

Mgr inż. Krzysztof Jurkowski

Zastępca Wójta Gminy