O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ

ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY OCHOTNICA DOLNA NA 2023 ROK

 

 

 

LP.

 

Nazwa oferenta

 

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych
1. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Szczawnicy
,
ul. Trzech Koron 1, 34-450 Krościenko n/Dunajcem
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

Transport osób z niepełnosprawnościami i opieka nad nimi w czasie przewozu na zajęcia edukacyjne, rehabilitacyjne i terapeutyczne

 

 

 

170.000,00 zł

2. Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, Dom Zakonny,
os. Glinik 289,
34-451 Tylmanowa
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:

Zorganizowanie pomocy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych alkoholizmem  poprzez: prowadzenie zajęć profilaktyczno – wychowawczych dla dzieci z klas I – III szkoły podstawowej

 

20.000,00 zł

3. Stowarzyszenie Zwykłe Przyjaciele Doliny Dunajca,
os. Króle 15C, 34-41 Tylmanowa
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:

Prowadzenie zajęć edukacyjno-przyrodniczych na terenie gminy mających na celu zwiększenie świadomości społecznej w tematyce:

-aktywnej ochrony  gatunków ryb i innych organizmów  wodnych,

-wpływu ochrony środowiska wodnego na zachowanie równowagi przyrodniczej,

-racjonalizacji połowów

 

 

 

10.000,00 zł

 

(-)

Tadeusz Królczyk

Wójt Gminy Ochotnica Dolna