o otwartym konkursie projektów na realizację zadania własnegoGminy Ochotnica w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2022 roku

Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza otwarty konkurs projektów na sfinansowanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Ochotnica Dolna w roku 2022.

            W otwartym konkursie projektów mogą brać udział kluby sportowe działające na obszarze Gminy Ochotnica Dolna, niedziałające w celu osiągnięcia zysku
i nie zaliczające się do sektora finansów publicznych.

 1. Przedmiot zgłaszanych wniosków.

W konkursie będą rozpatrywane wyłącznie wnioski o udzielenie dotacji  na realizację  przedsięwzięć , które, w sposób bezpośredni przyczynią, się do osiągnięcia przez Gminę Ochotnica Dolna,  co najmniej jednego z następujących celów publicznych:

 1.  poprawianiu warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Ochotnica Dolna,
 2. osiągnięciu wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,
 3. zwiększeniu dostępności mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna do działalności sportowej,
 4. promocji sportu i aktywnego stylu życia,
 5. kreowaniu pozytywnego wizerunku Gminy Ochotnica Dolna poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszystkich poziomach.

 2. Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach

       ogłoszonego konkursu projektów oraz formy wypłaty dotacji.

 1. Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Ochotnica Dolna
  w roku 2022 w ramach niniejszego konkursu projektów  przeznacza się kwotę –  235 000,00 (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy  złotych).
 2. Dotacja celowa na powierzenierealizacji zadania wyłonionego w konkursie projektów zostanie przekazana po podpisaniu umowy z beneficjentem.
 3. Szczegóły dotyczące przekazania i rozliczenia dotacji zostaną zawarte w umowie zawartej pomiędzy Gminą Ochotnica Dolna, a beneficjentem.
 4. Rozliczenie dotacji dokonywane będzie po przedłożeniu przez beneficjenta prawidłowo wypełnionego sprawozdania, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/140/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 marca 2012 r.
  w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Ochotnica Dolna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urzęd. Woj. Małop.
  z 2012 r. poz. 1834)
 5. Złożenie projektu nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacjimoże być niższa od określonej w projekcie.

 3. Termin realizacji  przedsięwzięć z projektów

Zadania będą realizowane na terenie Gminy Ochotnica Dolna w okresie: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 roku.

 4. Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać wniosek i objęte nim  

       zadania.

 1. Zadanie realizowane będzie na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Gminą Ochotnica Dolna, a klubem sportowym, którego wniosek/projekt  zostanie wybrany.
 2. Podmiot składający ofertę:
 1. wykonuje zadanie samodzielnie,
 2.  posiada możliwości kadrowe, techniczne oraz zaplecze do realizacji zadania.
 1. Udzielana dotacja może być w szczególności przeznaczona na  sfinansowanie :
 1. realizacji programów szkolenia sportowego,
 2. zakupu sprzętu sportowego,
 3. kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach na terenie Gminy Ochotnica Dolna lub uczestnictwa w zawodach poza terenem Gminy Ochotnica Dolna, w tym w szczególności sfinansowanie lub dofinansowaniewydatków z tytułuudziału klubu sportowego lub zawodnika w zawodach w określonej dyscyplinie sportu, wynagrodzenia dla sędziów, wnoszenie opłat startowych i opłat wpisowych związanych z udziałem w zawodach sportowych, uiszczanie należnych opłat na rzecz właściwych związków sportowych, kosztówtransportu, zapewnienia ochrony oraz opieki medycznej w trakcie trwania zawodów sportowych,
 4. zapewnienia ochrony oraz opieki medycznej w trakcie trwania zawodów sportowych,
 5. kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 6. wynagrodzeń dla kadry szkoleniowej
 7. stypendiów przyznanych przez klub sportowy zawodnikom,
 8. kosztów ubezpieczenia zawodnika zrzeszonego w klubie sportowym,
 9. kosztów obsługi administracyjnej projektu,
 10. organizacji imprez sportowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna.
 1. Z dotacji nie mogą być  sfinansowane wydatki z tytułu:

1) transferu  zawodnika z innego klubu sportowego,

2) zapłata kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych nałożonych na klub sportowy
lub zawodnika tego klubu,

3) zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia, a także zaległości z tytułu podatków i składek ZUS,

4) budowy, modernizacji  i remontu obiektu sportowego służącego uprawianiu sportu,

5) poniesione wydatki przez klub sportowy przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji na realizację zadania.

 1. Prawidłowy wniosek złożony jest na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/140/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Ochotnica Dolna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urzęd. z 2012 r. poz.1834.) poz. 1834 z późn. zm.) .Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej Gminy: WWW.OCHOTNICA.PL .
 2.  Do wniosku należy załączyć:

1) Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Wnioskodawcy i umocowanie osób
go reprezentujących, w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.

2) Aktualny statut – (ostatni zgłoszony do KRS) potwierdzony „za zgodność
z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.

3) Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ubiegły rok kalendarzowy (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat).

4) Dokument potwierdzający udział w zawodach organizowanych przez polskie lub okręgowe związki.

 1. Kserokopie załączonych dokumentów należy poświadczyć za zgodność
  z oryginałami przez osoby uprawnione do reprezentacji wnioskodawcy.

 5. Miejsce i termin składania wniosków o udzielenie dotacji.

 1. Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu projektów jest złożenie w terminie do dnia 21 lutego 2022 r. do godz.16.00  kompletnego wniosku na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej lub pocztą na adres: Urząd Gminy
  w Ochotnicy Dolnej 34 – 452 Ochotnica Dolna os. Dłubacze 160 (liczy się data wpływu) w zaklejonej kopercie z napisem: „Nabór projektów na realizację zadania własnego z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Ochotnica Dolna w 2022 roku”.
 2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wnioskodawcy.
 3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych braków wniosku, Wójt Gminy Ochotnica Dolna wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę  do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku. Wniosek, którego braków w wyznaczonym terminie nie usunięto, lub który nie został uzupełniony, pozostaje bez rozpatrzenia.

 6. Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe.

 1. Decyzję o wyborze wniosków i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje
  Wójt Gminy Ochotnica Dolna w formie zarządzenia.
 2. Wójt Gminy Ochotnica Dolna zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert lub odstąpienia od zawarcia umowy na skutek:
 1. stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze projektów,
 2. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że zakończenieprocedury wyborem projektu lub zawarcie umowy nie leży w interesie  publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.
 1. Wójt Gminy Ochotnica Dolna w formie zarządzenia ogłasza ostateczny wynik konkursu projektów poprzez powiadomienie pisemne i ogłoszenie zamieszczone
  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeńw Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej informując o projektach wybranych i projektach odrzuconych wraz ze wskazaniem:
 • nazwy wnioskodawcy i nazwy projektu,
 • opisu przedsięwzięcia objętego projektem,
 • łącznych kosztów projektu,
 • kwoty dotacji przyznanej na projekt.
 1. Do zarządzenia Wójta Gminy Ochotnica Dolna w sprawie wyboru wniosków
  i udzielenia dotacji nie stosuje się odwołania.

                                                   Wójt Gminy

                                               Tadeusz Królczyk