Ochotnica Dolna 12.07.2022 r.

Znak: PPOŚ.6721.2.2021.KJ

 

 OGŁOSZENIE

Wójta  Gminy Ochotnica Dolna

Na podstawie art. 17 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Ochotnica Dolna XLIII/379/21  z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna –  „Ochotnica 1”,

zawiadamiam

o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 19.07.2022 r. do 09.08.2022 r. projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna –  „Ochotnica 1” dla 3 terenów nadrzecznych w rejonach o zwyczajowych nazwach Marciny  i Skrodne w miejscowości Ochotnica Górna oraz Rzeka w miejscowości Tylmanowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dokumenty ww. będą dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Ochotnica Dolna w godzinach pracy Urzędu oraz w BIP-ie, na stronie internetowej Urzędu Gminy Ochotnica Dolna: www.ochotnica.pl Równocześnie zawiadamiam, iż w dniu 27.07.2022 r. o godz. 10 w sali obrad odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projekcie planu.

Ponadto na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanym z opracowaniem projektu planu, w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu i w BIP-ie, oprócz ww. projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko, dostępne są opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do ww. dokumentów.

W związku z powyższym informuję, iż zainteresowani, zgodnie z art. 17 pkt 11) Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zmianami ) oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) mogą składać uwagi do wyłożonych do wglądu publicznego dokumentów w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia okresu ich wyłożenia. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Ochotnica Dolna, 34-452 Ochotnica Dolna,  os. Dłubacze 160 na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: gmina@ochotnica.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1
z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia
RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Wójt Gminy Ochotnica Dolna. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna za pomocą e-mail:
inspektor@cbi24.plPrzetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej – szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Ochotnica Dolna