Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na członków do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie:

 1. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
 • prowadzenie zajęć edukacyjno-przyrodniczych na terenie gminy mających na celu zwiększenie świadomości społecznej w tematyce:

– aktywnej ochrony  gatunków ryb i innych organizmów  wodnych,

– wpływu ochrony środowiska wodnego na zachowanie równowagi przyrodniczej,

– racjonalizacji połowów.

Na zadanie przeznaczono kwotę w wysokości: 10 000,00 zł.

 1. Członkami Komisji Konkursowej mogą zostać przedstawiciele organizacji/podmiotów spełniający następujące kryteria:
 2. reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003 roku (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057.) z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ochotnica Dolna.
 3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości , co do ich bezstronności.
 4. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.
 1. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.z 2020 r. poz. 256 i 695 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
 2. Komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującą zakres zadań publicznych, który konkurs dotyczy. Osoby te mogą w szczególności uczestniczyć w pracach komisji konkursowej z głosem doradczym, wydawać opinie.
 3. Do zadań Komisji konkursowej należy ocena formalna i merytoryczna ofert złożonych
  w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna w zakresie Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 roku.
 4. Zgłoszenia składane są na formularzu (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) do Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej, pokój nr 015 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór do Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2022 r.”
 5. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie 30 maja 2022 r. – 20 czerwca 2022 roku (decyduje data wpływu do Urzędu). Po tym terminie zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
 6. Po rozpatrzeniu zgłoszeń zostanie sporządzona lista kandydatów i przedstawiona Wójtowi Gminy Ochotnica Dolna.
 7. Wójt Gminy Ochotnica Dolna dokona wyboru kandydatów na członków Komisji konkursowej.

Wójt Gminy

Tadeusz Królczyk