Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LVII/515/22 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Ochotnica Dolna na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

§ 1. 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ochotnica Dolna w 2023 roku.

§ 2. 

Zakres rzeczowy otwartego konkursu ofert obejmuje następujące obszary współpracy:

 1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

a) Transport osób z niepełnosprawnościami i opieka nad nimi w czasie przewozu na zajęcia edukacyjne, rehabilitacyjne i terapeutyczne.

Na zadanie przeznaczono kwotę w wysokości: 170 000,00 zł

 

 1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:

a) Zorganizowanie pomocy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych alkoholizmem poprzez:

 • prowadzenie zajęć profilaktyczno – wychowawczych dla dzieci z klas I – III szkoły podstawowej

Na zadanie przeznaczono kwotę w wysokości: 20 000,00 zł.

 1. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:

a) Prowadzenie zajęć edukacyjno-przyrodniczych na terenie gminy mających na celu zwiększenie świadomości społecznej w tematyce:

 • aktywnej ochrony  gatunków ryb i innych organizmów  wodnych,
 • wpływu ochrony środowiska wodnego na zachowanie równowagi przyrodniczej,
 • racjonalizacji połowów.

Na zadanie przeznaczono kwotę w wysokości: 10 000,00 zł.

§ 3. 

Zasady przyznawania dotacji

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm).
 2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań  z wykorzystania tych zadań.
 3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na obowiązującym formularzu.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
 5. Podmioty wybrane w drodze konkursu przyjmują do realizacji zadanie publiczne, w formie wsparcia i zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie sformułowanej z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych, a Wójt Gminy Ochotnica Dolna zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji celowej na podstawie przedmiotowej umowy.
 6. Zarządzenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą – podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa szczegółowo zakres i warunki realizacji zadania publicznego.
 7. Zleceniobiorcy są zobowiązani do:

a) korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,

b) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

8. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Ochotnica Dolna, zlecając zadanie publiczne, dokona kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności: stanu realizacji zadania; efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania; prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania; prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

§ 4. 

Termin realizacji zadań

 1. Termin realizacji zadań wymienionych w §2 obejmuje okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2023 roku.
 2. Zadanie musi być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach.

§ 5. 

Termin składania ofert

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 27  stycznia 2023 r. do godz. 16:00 oferty na dzienniku podawczym w Sekretariacie Urzędu Gminy Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160 lub przesłanie oferty na w/w adres korespondencyjny (liczy się data wpływu) w zapieczętowanych kopertach opisanych „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.”
 2. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Do oferty należy załączyć:
 4. a) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię statutu Organizacji;
 5. b) sprawozdanie finansowo-merytoryczne z działalności Podmiotu za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat);
 6. c) wydruk komputerowy informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi o wpisie podmiotu do KRS-u lub do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego Podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;

§ 6. 

Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

 1. Wójt Gminy Ochotnica Dolna w drodze naboru powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
 2. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Wójta Gminy oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 biorące udział w konkursie.
 3. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy, jeżeli:

1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub

2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub

3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f Ustawy.

 1. W skład komisji może zostać powołana z głosem doradczym osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 2. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz.735) dotyczące wyłączenia pracownika.
 3.  Zadaniem komisji konkursowej jest opiniowanie ofert złożonych w ramach konkursu.
 4. Komisja wypracowuje swoje stanowisko w formie protokołu i przedstawia je w formie listy ocenionych projektów wraz z proponowaną propozycją dotacji.
 5. Protokół prac komisji jest jawny.
 6. Posiedzenie Komisji Konkursowej, na którym nastąpi otwarcie złożonych ofert odbędzie się w dniu 30 stycznia 2023 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej.
 7. Komisja Konkursowa sprawdza zgodność ofert z zadaniami określonymi w §2 niniejszego zarządzenia, ustala, które z ofert spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu. Ocenia możliwość realizacji zadania; przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania. Ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 będą realizować zadanie publiczne. Uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty określone w art.3 ust.3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania. Uwzględnia również planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków. Uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych lub podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadanie publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.
 8. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:

1) merytorycznymi:

a) atrakcyjność oferty pod względem sposobu realizacji zadania,

b) ilość osób objętych realizacją zadania

2) finansowymi:

a) budżet projektu, w tym: rzetelność przedłożonego planu rzeczowo- finansowego i zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów do zamierzonych efektów i celów,

b) źródła finansowania,

c) odpłatny i nieodpłatny zakres wykonania zadań

3) organizacyjnymi:

a) rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac,

b) posiadane doświadczenie, referencje i rekomendacje, zasoby kadrowe, rzeczowe,

c) dotychczasowe udokumentowane dokonania wnioskodawcy,

d) dotychczasowa współpraca z Gminą w zakresie zadań realizowanych przez wnioskodawcę.

12. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy Ochotnica Dolna w terminie do 31 stycznia 2023 roku.

13. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

14. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert zawierające w szczególności: nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego, wysokość przyznanych środków publicznych zostanie podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze oferty poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy – www.ochotnica.ploraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej.

15.  Dla zarządzenia Wójta Gminy Ochotnica Dolna w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

§ 7. 

Informacja o sposobie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w roku 2022 oraz o wzorach formularzy: oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania:

1) Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej, a także na stronie internetowej Gminy Ochotnica Dolna: www.ochotnica.pl.

2) Wzory formularzy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r.  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

3)  Formularze są również dostępne w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna, pok. 011.

§ 8. 

Informacja o wielkości środków finansowych związanych z realizacją zadań publicznych tego samego rodzaju

W roku 2022 gmina przeznaczyła:

67 000,00 zł w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

20 000,00 zł w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

10 000,00 zł w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

W roku 2021 gmina przeznaczyła:

51 000,00 zł w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

20 000,00 zł w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

10 000,00 zł w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

z up. Wójta Gminy
[-]
mgr inż. Krzysztof Jurkowski