1. Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na członków do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie:

1) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

a) Transport osób z niepełnosprawnościami i opieka nad nimi w czasie przewozu na zajęcia edukacyjne, rehabilitacyjne i terapeutyczne.

Na zadanie przeznaczono kwotę w wysokości: 170 000,00 zł

2) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:

a) Zorganizowanie pomocy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych alkoholizmem poprzez:

  • prowadzenie zajęć profilaktyczno – wychowawczych dla dzieci z klas I – III szkoły podstawowej

Na zadanie przeznaczono kwotę w wysokości: 20 000,00 zł.

3) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:

a) Prowadzenie zajęć edukacyjno-przyrodniczych na terenie gminy mających na celu zwiększenie świadomości społecznej w tematyce:

  • aktywnej ochrony  gatunków ryb i innych organizmów  wodnych,
  • wpływu ochrony środowiska wodnego na zachowanie równowagi przyrodniczej,
  • racjonalizacji połowów.

Na zadanie przeznaczono kwotę w wysokości: 10 000,00 zł.

  1. Członkami Komisji Konkursowej mogą zostać przedstawiciele organizacji/podmiotów spełniający następujące kryteria:

a) reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003 roku (j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn.zm.) z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ochotnica Dolna.

b) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości , co do ich bezstronności.

c) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.

3. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, 2185 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

4. Komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującą zakres zadań publicznych, który konkurs dotyczy. Osoby te mogą w szczególności uczestniczyć w pracach komisji konkursowej z głosem doradczym, wydawać opinie.

5. Do zadań Komisji konkursowej należy ocena formalna i merytoryczna ofert złożonych
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ochotnica Dolna w zakresie: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym ,Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 roku.

6. Zgłoszenia składane są na formularzu (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) do Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej, pokój nr 015- Sekretariat i dziennik podawczy, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór do Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2023 r.”

7. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 5 stycznia 2023 r. do 27 stycznia 2022 roku (decyduje data wpływu do Urzędu). Po tym terminie zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

8. Po rozpatrzeniu zgłoszeń zostanie sporządzona lista kandydatów i przedstawiona Wójtowi Gminy Ochotnica Dolna.

9. Wójt Gminy Ochotnica Dolna dokona wyboru kandydatów na członków Komisji konkursowej.

z up. Wójta Gminy
[-]
mgr inż. Krzysztof Jurkowski