W dniu wczorajszym w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej w sali obrad odbyło się podpisanie umowy inwestycyjnej pomiędzy gminy Ochotnica Dolna, reprezentowaną przez Tadeusza Królczyka Wójta Gminy Ochotnica Dolna a firmą „USŁUGI DROGOWO BUDOWLANE” pn. „Modernizacja – remont drogi gminnej dojazdowej do pól w os. Kotelnica w miejscowości Tylmanowa w km. 1+835 – 2+130”.

Zakres planowanych prac:

  • roboty rozbiórkowe,
  • korytowanie i wykonanie podbudowy dolnej i górnej z kruszywa naturalnego i łamanego,
  • mechaniczne profilowanie i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
  • drenaż francuski z rury drenażowej w otulinie z geowłókniny,
  • wymiana odwodnienia prawostronnego z korytek betonowych na ławie betonowej i stabilizacja przeciwskarpy płytami betonowymi,
  • wymiana przepustów rurowych na zjazdach,
  • roboty nawierzchniowe jezdni,
  • pobocze żwirowe stabilizowane emulsją i grysem bazaltowym,
  • roboty ziemne – pogłębienie i odmulenie rowu,
  • roboty ziemne – plantowanie i humusowanie skarp

Koszt inwestycji: 306 444,68 zł

Dofinansowanie: FOGR – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 130 091,00 zł