DKR.5240.1.2023

POSTANOWIENIE Nr 30/2023
KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I

z dnia 27 grudnia 2023 r.w sprawie podziału województwa małopolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 419 § 2 w związku z art. 419 § 2a i z art. 459 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), Komisarz Wyborczy w Krakowie I postanawia, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału województwa małopolskiego na okręgi wyborcze, ustala się ich granice, numery oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
§ 2. Numery okręgów wyborczych, granice oraz liczby radnych wybieranych w okręgach określa załącznik do postanowienia.
§ 3. Postanowienie podlega przekazaniu Sejmikowi Województwa Małopolskiego oraz Radzie Powiatu Bocheńskiego, Radzie Powiatu Brzeskiego, Radzie Powiatu Chrzanowskiego, Radzie Powiatu Dąbrowskiego, Radzie Powiatu Gorlickiego, Radzie Powiatu w Krakowie, Radzie Powiatu Limanowskiego, Radzie Powiatu Miechowskiego, Radzie Powiatu Myślenickiego, Radzie Powiatu Nowosądeckiego, Radzie Powiatu Nowotarskiego, Radzie Powiatu w Olkuszu, Radzie Powiatu w Oświęcimiu, Radzie Powiatu Proszowickiego, Radzie Powiatu Suskiego, Radzie Powiatu Tarnowskiego, Radzie Powiatu Tatrzańskiego, Radzie Powiatu w Wadowicach, Radzie Powiatu Wielickiego, Radzie Miasta Krakowa, Radzie Miasta Nowego Sącza, Radzie Miejskiej w Tarnowie, Wojewodzie Małopolskiemu oraz Państwowej Komisji Wyborczej.
§ 4. Na postanowienie Sejmikowi Województwa Małopolskiego oraz Radzie Powiatu Bocheńskiego, Radzie Powiatu Brzeskiego, Radzie Powiatu Chrzanowskiego, Radzie Powiatu Dąbrowskiego, Radzie Powiatu Gorlickiego, Radzie Powiatu w Krakowie, Radzie Powiatu Limanowskiego, Radzie Powiatu Miechowskiego, Radzie Powiatu Myślenickiego, Radzie Powiatu Nowosądeckiego, Radzie Powiatu Nowotarskiego, Radzie Powiatu w Olkuszu, Radzie Powiatu w Oświęcimiu, Radzie Powiatu Proszowickiego, Radzie Powiatu Suskiego, Radzie Powiatu Tarnowskiego, Radzie Powiatu Tatrzańskiego, Radzie Powiatu w Wadowicach,
Radzie Powiatu Wielickiego, Radzie Miasta Krakowa, Radzie Miasta Nowego Sącza, Radzie Miejskiej w Tarnowie, a także wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Krakowie I. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie I.
§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze województwa małopolskiego.

Komisarz Wyborczy w Krakowie I

Dagmara Daniec-Cisło