Ochotnica Dolna, 18.05.2022

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Wójt Gminy Ochotnica Dolna zaprasza do składania ofert na zamówienie o wartości poniżej 130 tys. zł netto na zadanie o nazwie:

 „Dostawa, konfiguracja, wdrożenie sprzętu i oprogramowania do przeprowadzania sesji i obsługi Biura Rady Gminy Ochotnica Dolna”

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, zakup, dostawa i montaż systemu zarządzania obradami sesji wraz z systemami audio oraz zakup, dostawa i montaż zestawu kamer wraz z transmisją a także innych urządzeń zarządzania obradami sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do zapytania ofertowego.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę.

Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z poszczególnych elementów zamówienia wynikających  z załącznika, jeżeli wynika to z rozwiązania zaproponowanego przez Wykonawcę i jest korzystne dla Zamawiającego.

 Termin realizacji zamówienia: 21 dni od dnia podpisania umowy. Forma płatności: przelew 21 dni.

Wszelkie informacje lub  dodatkową dokumentację określającej przedmiot zamówienia można uzyskać od osoby prowadzącej postępowanie:

Michał Gurgul – tel. 18 262 09 45, e-mail: info@ochotnica.pl

Łukasz Kniotek – tel. 18 262 09 45, e-mail: info@ochotnica.pl

Ofertę należy złożyć w białej kopercie do dnia 25.05.2022, do godziny 12:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Ochotnica Dolna lub e-mailem na adres info@ochotnica.pl

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty złożone w sekretariacie należy opisać na kopercie: „Dostawa, konfiguracja, wdrożenie sprzętu i oprogramowania do przeprowadzania sesji i obsługi Biura Rady Gminy Ochotnica Dolna”.

Składając  ofertę należy:

  • przedstawić okres ważności oferty,
  • wycenę netto i brutto dostawy sprzętu i wdrożenia oprogramowania,
  • wycenę netto i brutto utrzymania systemu po pierwszym roku użytkowania,
  • na wniosek zamawiającego udostępnić wersję próbną oprogramowania

Do wyboru oferty zamawiający pod uwagę weźmie wycenę dostawy i wdrożenia, czas dostawy oraz długość okresu utrzymania min. 1 roku od daty zawarcia umowy.

 

Wdrożenie, dostawa, instalacje, szkolenia  muszą zostać wykonane maksymalnie do 15.07.2022 roku w terminie uzgodnionym z zamawiającym. Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy. Z tytułu opóźnienia zamawiający w umowie zawrze kary w postaci 0,5% wartości umowy za każdy dzień z tytułu opóźnienia w wykonaniu umowy.

  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.