W ramach przygotowania projektu partnerzy tj. Gmina Ochotnica Dolna i Pamiatkový úrad Slovenskej republiky nawiązali współpracę. Partnerzy uczestniczyli w spotkaniach roboczych dotyczących koncepcji i przygotowania projektu, na których określono: cele, produkty, ustalono harmonogram działań i podział odpowiedzialności za realizację zadań oraz skalkulowano budżet. Partnerzy we współpracy opracowali koncepcję wspólnego wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 na restaurację  elewacji dworu i ogrodu w Tylmanowej oraz renowację zabudowań i ogrodu Czerwonego Klasztoru, która była poprzedzona licznymi wspólnymi spotkaniami, rozmowami i konsultacjami telefonicznymi.

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem ostatecznego projektu o transgranicznym charakterze zachęcamy Państwa do składania opinii na temat jego założeń.

Udział społeczności lokalnej w przygotowaniu projektu jest jednym z ważnych kroków partycypacji, dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o pisemne zgłaszanie uwag do wspólnego planu projektu na potrzeby partycypacji w celu uzyskania opinii na jego temat. W ten sposób, dzięki Państwa opinii, poznamy specyficzne potrzeby i spostrzeżenia oraz będziemy mogli odpowiednio i merytorycznie dostosować projekt na etapie jego przygotowania. Uwagi należy zgłaszać na specjalnym druku – formularz zgłoszenia opinii (załącznik).

Plan projektu został przygotowany zgodnie z koncepcją Nowego Europejskiego Bauhausu. Nowy europejski Bauhaus wnosi kulturowy i kreatywny wymiar do Europejskiego Zielonego Ładu i ma na celu pokazanie namacalnych i pozytywnych doświadczeń, jakie zrównoważone innowacje oferują w naszym codziennym życiu. Koncepcja Nowego Europejskiego Bauhausu opiera się na łączeniu różnych dyscyplin, różnych środowisk i uczestnictwie w realizowanych projektach na różnych poziomach. Ta koncepcja podąża za harmonią trzech wartości – zrównoważonego rozwoju, estetyki i włączenia społecznego. Innymi słowy koncepcja ta ma na celu realizację projektów w taki sposób, aby zapewniały one długotrwały zrównoważony rozwój  – z punktu widzenia celów klimatycznych, przy zerowym zanieczyszczeniu środowiska i uwzględniające różnorodność środowiska, były estetyczne – tj. polegały na tym, aby nie tylko spełniły swój cel, ale aby po ich wdrożeniu przyniosły korzyści w postaci jakości i estetyki dla osób korzystających z rezultatów projektów i włączające społecznie – czyli stały się przystępne cenowo, dostępne dla wszystkich, a także wspierały dialog międzykulturowy i różnorodność społeczną.

Podstawowe informacje:

Program Interreg Polska – Słowacja 2021-2027:

Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie pogranicze

Cel szczegółowy 1. Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych.

Nazwa projektu: Szlakiem przyrody i kultury w dolinie Dunajca

Główny cel projektu: Głównym celem projektu jest zachowanie, udostępnianie i promocja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego o znaczeniu transgranicznym oraz zwiększenie zrównoważonego wykorzystania zabytków pogranicza polsko-słowackiego w dolinie Dunajca przez turystów i mieszkańców.

Partner wiodący: Gmina Ochotnica Dolna

Partner Projektu: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

 

Najważniejsze zadania z krótką informacją

Zadanie 1        Restauracja  elewacji dworu w Tylmanowej oraz renowacja zabudowań  Czerwonego Klasztoru

Zadanie będzie realizowane przez obu partnerów projektu i będzie polegać na restauracji elewacji dworu w Tylmanowej oraz renowacji zabudowań  Czerwonego Klasztoru.

W ramach zadania zostanie wykonana elewacja dworku w Tylmanowej i stolarka zewnętrzna (okienna i drzwiowa), po to aby zachować element materialnego dziedzictwa kulturowego regionu dla przyszłych pokoleń mieszkańców. Dworek jest materialnym świadectwem minionych czasów i powinien pozostać ważną częścią współczesnego dziedzictwa kulturowego zarówno Tylmanowej jak i całego Podhala.

Słowacka część projektu związana jest z całościową renowacją wszystkich obiektów Narodowego Pomnika Kultury – klasztoru kartuzów (i kamedułów) oraz Muzeum w miejscowości Czerwony Klasztor. Część z nich została odrestaurowana przy wykorzystaniu Funduszy EOG (tzw. funduszy norweskich) w ramach projektu „Czerwony Klasztor – odrodzony” w celu odnowienia funkcji i działań, które klasztor realizował w przeszłości. Do osiągnięcia kompleksowej ochrony i dalszego użytkowania obiektu pozostaje odnowienie 7 zabytkowych budynków. Konieczne jest przywrócenie ich elewacji, wymiana pokrycia dachowego, elementów dekarskich, całkowita wymiana lub naprawa drzwi, okien i krat zabezpieczających. Wykonanie prac renowacyjnych zapewni niezbędną ochronę budynków, bezpieczeństwo odwiedzających, a w szczególności niezbędne funkcje wzmacniające efekt i wpływ na odwiedzających klasztor w ramach turystyki przygodowej.

Zadanie 2        Rewitalizacja ogrodów przy dworze w Tylmanowej i przy Czerwonym Klasztorze

Zadanie będzie realizowane przez obu partnerów projektu i będzie polegać na rewitalizacji ogrodów przy dworze w Tylmanowej oraz przy Czerwonym Klasztorze.

Unikatowym elementem kompleksu dworskiego w Tylmanowej był bogaty ogród angielski, który do 2020 roku znany był nam jedynie z opowieści świadków historii. Tymczasem w 2020 roku udało się w archiwach niemieckich zdobyć pełną dokumentację inwentaryzacyjną ogrodu, która została opracowana w 1943 roku. To pozwala zarówno na odbudowę ogrodu w pełnej krasie, z zachowaniem wszystkich detali oryginalnego, historycznego założenia planistycznego ogrodu. W ramach zadania  planuje się zachowanie i pielęgnację zabytkowego drzewostanu oraz urządzenie kompozycji zieleni na terenie ogrodu  dworskiego i odtworzenie chodników oraz ścieżek. Powstanie punkt widokowy na zielony tylmanowski przełom Dunajca i pasmo Radziejowej w Beskidzie Sądeckim ze stacjonarną lunetą oraz urządzone zostaną place i strefy ekspozycji plenerowej z audytorium. W przestrzeni zostaną umieszczone elementy małej architektury (ławki, kosze, tablice informacyjne).

Obecny park lipowy w Czerwonym Klasztorze był od XIV wieku ogrodem klasztornym. Otrzymał swoją unikatową barokową formę w XVIII wieku, gdy znajdował się pod opieką zakonu kamedułów. W ciągu ostatnich prawie 250 lat zmienił swoją formę, stał się nieatrakcyjny, a celem projektu jest przywrócenie go do pierwotnego stanu. W szczególności dotyczy to odnowienia muru, oddzielającego teren klasztoru od ogrodu (np. także ze stacjami ładowania rowerów elektrycznych), w tym też wymiany bramy wjazdowej i furty klasztornej. Konieczne są prace sadownicze i roboty ziemne. Niezbędne jest przywrócenie tras spacerowych na terenie ogrodu, a także dróg prowadzących do niego. Elementem prac renowacyjnych w ogrodzie powinno być schowanie napowietrznej linii energetycznej pod ziemię. Barokowy wygląd ogrodu ma dopełniać artystyczna rzeźba latającego mnicha Cypriana umieszczona pośrodku ogrodu z fontanną i elementami małej architektury. Renowacja barokowego ogrodu powinna przywrócić do użytku kompleks historyczno-przyrodniczy przeznaczony do odpoczynku, relaksu, medytacji, a jednocześnie stworzyć przestrzeń do organizowania wydarzeń. Ogród jako przedpole klasztoru stanie się także miejscem wstępu z odnowionej ścieżki wzdłuż przełomu Dunajca przeznaczonej dla pieszych i rowerzystów.

Zadanie 3        Organizacja wydarzeń promujących wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w dolinie Dunajca

W Pieninach rzeka Dunajec stanowi naturalną granicę polsko-słowacką i tworzy unikatowy krajobrazowo i przyrodniczo przełom, który jest jedną z największych atrakcji pogranicza. Równie interesująca jest historia tego regionu, gdzie przenikały się kultury polska, słowacka, węgierska i niemiecka. Świadectwem wspólnej przeszłości i elementami dziedzictwa są zabytkowe obiekty o ponadlokalnej historyczno-kulturowej wartości Czerwony Klasztor i dwór w Tylmanowej. Ważną częścią projektu będą działania, mające na celu prezentację wspólnej historii i tradycji, które zrodziły się nad Dunajcem. Dunajec wówczas był ważnym szlakiem komunikacyjnym wzdłuż, którego koncentrowało się życie mieszkańców Czerwonego klasztoru i Tylmanowej. Wspólna oferta turystyczna będzie połączona przestrzennie, oba zabytki leżą przy istniejącym, transgranicznym odcinku szlaku wodnego Dunajec. Promocja odnowionych i udostępnionych zabytków przyczyni się do popularyzacji wiedzy o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym w dolinie Dunajca. Ochrona zabytków kultury materialnej i upowszechnienie wiedzy o wspólnym dziedzictwie historycznym, kulturowym i gospodarczym związanym z istnieniem rzeki, której doliną biegł trakt handlowy, a jej nurtem spławiano towary, we współdziałaniu polskiego i słowackiego partnera będzie bardziej efektywne, ponieważ działania prowadzone przez obu partnerów umożliwią przygotowanie wspólnej, kompleksowej i zintegrowanej przestrzennie oferty turystycznej. Część dawnych tradycji zostanie przeniesione z przeszłości do współczesności, odtworzona i pokazana zwiedzającym. Będą to m.in. pokazy transportowania drewna i towarów (np. rudy żelaza) w formie spływów Dunajcem (towary były transportowane dalej Wisłą, aż do Morza Bałtyckiego)  czy przedstawienie bogatych zasobów przyrodniczych, fauny i flory występującej w dolinie Dunajca. Ważną częścią projektu będzie również prezentacje zespołów regionalnych, rzemieślników i twórców ludowych, tradycyjnych dań, a także strojów regionalnych z obu stron Dunajca, które zrodziły się i ukształtowały nad wodą, w specyficznych warunkach przyrodniczych. Aby tę kulturę i tradycję zaprezentować zostaną podjęte działania tj.: warsztaty, wydarzenia, wydanie publikacji, kampania promocyjno – edukacyjna i in. Wymagane i konieczne będzie promowanie i informowanie o projekcie oraz o jego poszczególnych działaniach we wszystkich rodzajach mediów i w sieciach społecznościowych.

Interesariusze:

Projekt przeznaczony jest dla:

 • mieszkańców zamieszkujących teren szeroko rozumianego pogranicza,
 • wszystkich, którzy odwiedzają teren pogranicza – czy to w celach turystycznych, podróżnych, ale np. także w celach zarobkowych, w tym osób korzystających z oferty kulturalno-rekreacyjnej obszaru objętego projektem,
 • odbiorców w różnych grupach wiekowych,
 • przewodników oprowadzających turystów po regionie,
 • organizacji pozarządowych związanych z kulturą, tradycją, dziedzictwem, turystyką
 • społeczności lokalnej Gminy Ochotnica Dolna i Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
 • architektów, historyków, pasjonatów sztuki – zabytkowych budowli, konserwatorów zabytków, regionalistów, etnografów
 • właściciele obiektów noclegowych, gastronomicznych i in.

Obszar realizacji projektu:

Gmina Ochotnica Dolna i miejscowość Czerwony Klasztor

Szacunkowy budżet:

1,8 mln euro

Planowany termin realizacji projektu:

01.09.2024 – 31.08.2026

 

Termin zgłaszania uwag/pytań/rekomendacji:

Na Państwa uwagi czekamy do: 27.09.2023

Jesteśmy szczególnie zainteresowani Państwa opiniami na temat realizacji zadań miękkich, promujących nasz region (np. wydarzeń, działań, form i narzędzi promocji) w zakresie zachowania, udostępniania i promocji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego o znaczeniu transgranicznym.

Kontakt w sprawie partycypacji

Gmina Ochotnica Dolna

Kierownik Zespołu ds. realizacji projektów Pani Małgorzata Piątek

tel. 510 751 863

e-mail: malgorzata.piatek@ochotnica.pl

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Dyrektor Muzeum Pan Milan Gacík

tel. kom. : +421 903 636 962

e-mail: gacik.milan@gmail.com

Pozvánka k účasti na pripomienkovom konané pri príprave projektu „Cestou prírody a kultúry dolinou Dunajca”

V rámci prípravy projektu partneri t.j. Gmina Ochotnica Dolna a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky nadviazali spoluprácu. Partneri sa zúčastnili pracovných stretnutí ohľadom koncepcie a prípravy projektu, počas ktorých boli definované: ciele, produkty, harmonogram opatrení a rozdelenie zodpovednosti za realizáciu úloh, bol tiež zostavený rozpočet. Po dohode partneri vypracovali koncept spoločnej žiadosti o finančnú podporu z programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 na obnovu fasády kaštieľa a záhrady v Tylmanowej a aj obnovu objektov a záhrady Červeného Kláštoru, ktorú predchádzali viaceré spoločné stretnutia, rozhovory a telefonické konzultácie.

V súvislosti s prebiehajúcimi prácami na vývoji finálneho projektu cezhraničného charakteru pozývame vás, aby ste predložili svoje stanovisko k jeho predpokladom.

Účasť miestnej komunity na príprave projektu je jedným z dôležitých krokov participácie, a preto vás žiadame, aby ste predložili písomné pripomienky  k spoločnému návrhu projektu,  aby sme získali o ňom vaše názory. Týmto spôsobom, vďaka vašej angažovanosti, poznáme špecifické požiadavky a zistenia a budeme schopní projekt vhodne a vecne prispôsobiť už na etape jeho prípravy. Pripomienky sa predkladajú na osobitnom formulári – formulár na podávanie názorov (príloha).

Plán projektu bol vypracovaný v súlade s koncepciou Nového európskeho Bauhausu. Nový európsky Bauhaus prináša do Európskej zelenej dohody kultúrny a kreatívny rozmer a jeho cieľom je ukázať hmatateľné a pozitívne skúsenosti, ktoré udržateľné inovácie ponúkajú v našom každodennom živote. Koncepcia Nového európskeho Bauhausu je založená na kombinácii rôznych disciplín, rôznych prostredí a účasti na realizovaných projektoch na rôznych úrovniach. Tento koncept sleduje harmóniu troch hodnôt – udržateľnosti, estetiky a sociálnej inklúzie. Inak povedané, cieľom koncepcie je realizovať projekty tak, aby zabezpečili dlhodobú udržateľnosť  – z hľadiska  klimatických cieľov s nulovým znečistením životného prostredia a pri zohľadnení environmentálnej diverzity, boli estetické – t.j. nielen plnili svoj účel, ale aby po realizácii prinášali výhody z hľadiska kvality a estetiky osobám, ktoré využívajú výsledky projektov a boli aj inkluzívné – to znamená, že aj cenovo dostupné, prístupné pre všetkých a podporovali medzikultúrny dialóg a sociálnu rozmanitosť.

 

Základné informácie:

Program Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027:

Priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie

Špecifický cieľ 1. Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestového ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie.

Názov projektu: Cestou prírody a kultúry dolinou Dunajca

Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zachovať, zdieľať a propagovať hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo cezhraničného významu a zvýšiť udržateľné využívanie pamiatok poľsko-slovenského pohraničia v údolí Dunajca turistami a obyvateľmi.

Vedúci partner: Gmina Ochotnica Dolna

Partner projektu: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

 

Najdôležitejšie úlohy s krátkym popisom

Úloha č. 1        Renovácia fasády kaštieľa a obnova objektov Červeného Kláštora

Úlohu budú realizovať obaja partneri projektu a bude spočívať v renovácii fasády kaštieľa v obci Tylmanowa a obnove objektov Červeného kláštora.

V rámci úlohy bude zhotovená fasáda kaštieľa v Tylmanowej a vonkajšie drevené výplne otvorov (okná a dvere) s cieľom zachovať prvok hmotného kultúrneho dedičstva regiónu pre budúce generácie obyvateľov. Kaštieľ je hmotným svedectvom minulých čias a mal by pretrvať ako dôležitá súčasť súčasného kultúrneho dedičstva obci Tylmanowa a aj celého regiónu Podhale.

Slovenská časť projektu súvisí s celkovou obnovou všetkých objektov Národnej kultúrnej pamiatky Kláštor kartuziánov (a kamaldulov) a múzea Červený Kláštor. Niektoré z nich sa podarilo obnoviť v rámci EEA Grants (tzv. Nórske fondy) v rámci projektu „Červený kláštor – znovuzrodený” s cieľom revitalizácie funkcií a činností, ktoré kláštor v minulosti plnil. K dosiahnutiu komplexného stavu ochrany a ďalšieho využitia zostáva 7 objektov, ktoré sú pamiatkovo chránené. Je na nich potrebné obnoviť fasády, vymeniť strešnú krytinu, klampiarske prvky, úplne vymeniť alebo repasovať dvere, okná a ochranné mreže. Realizáciou obnovovacích prác sa dosiahne nevyhnutná ochrana objektov, bezpečnosť návštevníkov a najmä požadované funkcie zvyšujúce efekt a dosah na návštevníka kláštora v rámci zážitkovej turistiky.

Úloha č. 2        Revitalizácia záhrad pri kaštieli v Tylmanowej a pri Červenom Kláštore

Úlohu budú realizovať obaja partneri projektu a bude spočívať v revitalizácii záhrad pri kaštieli v Tylmanowej a pri Červenom kláštore.

Unikátnym prvkom kaštieľneho komplexu v Tylmanowej bola bohatá anglická záhrada, ktorú sme až do roku 2020 poznali len z príbehov svedkov histórie. Medzitým bolo možné v roku 2020 získať v nemeckom archíve kompletný inventár záhrady, ktorý bola zhotovený v roku 1943. Vďaka tomu je možná rekonštrukcia záhrady v celej jej kráse pri zachovaní všetkých detailov pôvodného, historického plánu záhrady. V rámci úlohy sa plánuje zachovanie a starostlivosť o historické stromy a aj úprava zelene v záhrade pri kaštieli, obnovenie chodníkov a trás. Vytvorí sa vyhliadkové miesto na zelený prielom Dunajca a pohorie Pasmo Radziejowej v Sadeckých Beskydoch so stacionárnym ďalekohľadom, ako aj miesta a zóny na vonkajšiu expozíciu s hľadiskom. V priestore budú umiestnené prvky drobnej architektúry (lavičky, koše, informačné tabule).

Súčasný park líp pri kláštore bol od 14. storočia kláštornou záhradou. Svoju jedinečnú barokovú podobu dostal v 18. storočí počas pôsobenia rádu kamaldulov. Za posledných takmer 250 rokov zmenil svoju podobu, stal sa neatraktívnym a cieľom projektu je vrátiť mu jeho pôvodný stav. Ide najmä o obnovu parcelačného múru deliaceho areál kláštora od záhrady (napr. aj s nabíjacimi stanicami pre elektrobicykle), vrátane výmeny vstupnej brány a bráničky do kláštora. Nevyhnutnými sú sadovnícke úpravy s príslušnými zemnými prácami. Potrebné je obnoviť pochôdzné trasy na ploche záhrady ako aj prístupové trasy k nej. Súčasťou obnovenej záhrady by mal byť aj zmena uloženia vzdušného vedenia elektrickej energie do  zemného skeletu záhrady. Podobu barokovej záhrady by mala dotvoriť umelecká skulptúra lietajúceho mnícha Cypriána umiestnená v strede záhrady s fontánou a drobnou architektúrou. Obnova barokovej záhrady by jej mala prinavrátiť prírodno-historický komplex na oddych, relax, meditáciu a zároveň vytvoriť priestor na organizovanie podujatí. Záhrada ako predpolie kláštora sa stane aj bodom vstupu a výstupu z obnoveného chodníka prielomom Dunajca pre peších a cyklistov.

Úloha č. 3        Organizovanie podujatí propagujúcich spoločné kultúrne a prírodné dedičstvo v údolí Dunajca

Rieka Dunajec je v Pieninách prirodzenou poľsko-slovenskou hranicou a vytvára jedinečný krajinný a prírodný prielom, ktorý tvorí jednu z najväčších atrakcií pohraničia. Tak isto sú zaujímavé aj dejiny tohto regiónu, kde sa prelínala poľská, slovenská, maďarská a nemecká kultúra. Svedectvom spoločnej minulosti a prvkov dedičstva sú historické objekty s nadlokálnou historickou a kultúrnou hodnotou: Červený kláštor a kaštieľ v Tylmanowej. Dôležitou súčasťou projektu budú aktivity zamerané na prezentáciu spoločnej histórie a tradícií, ktoré sa zrodili na rieke Dunajec. V tom čase bol Dunajec dôležitou komunikačnou cestou, pri ktorej sa sústreďoval život obyvateľov Červeného Kláštora a Tylmanowej. Spoločná turistická ponuka bude priestorovo prepojená, obe pamiatky sa nachádzajú na existujúcom, cezhraničnom úseku vodnej cesty Dunajec. Propagácia obnovených a sprístupnených pamiatok prispeje k popularizácii poznatkov o kultúrnom a prírodnom dedičstve v údolí Dunajca. Ochrana pamiatok materiálnej kultúry a šírenie poznatkov o spoločnom historickom, kultúrnom a hospodárskom dedičstve súvisiacom s existenciou rieky, ktorej údolím prebiehala obchodná cesta a riekou boli splavované tovary, pri spolupráci s poľskými a slovenskými partnermi bude efektívnejšia, pretože aktivity oboch partnerov umožnia prípravu spoločnej, komplexnej a priestorovo integrovanej turistickej ponuky. Niektoré zo starých tradícií budú prenesené z minulosti do súčasnosti, oživené a predstavené návštevníkom. Budú to okrem iného ukážky splavovania dreva a tovaru (napr. železnej rudy) na pltiach po rieke Dunajec (tovar bol prepravený ďalej po Visle do Baltského mora) alebo prezentácia bohatých prírodných zdrojov, fauny a flóry vyskytujúcich sa v údolí Dunajca. Dôležitou súčasťou projektu budú aj prezentácie regionálnych skupín, remeselníkov a ľudových umelcov, tradičných jedál, ako aj regionálnych krojov z oboch brehov rieky Dunajec, ktoré sa zrodili a formovali pri vode, v špecifických prírodných podmienkach. Na účely prezentácie tejto kultúry a tradície budú realizované určité aktivity, t.j.: workshopy, podujatia, vydávanie publikácií, propagačné a vzdelávacie aktivity atď. Zákonitou a nevyhnutnou bude propagácia a informovanosť o projekte a jeho jednotlivých aktivitách vo všetkých druhoch médií a na sociálnych sieťach.

Záujemcovia:

Projekt je určený pre:

 • obyvateľov pohraničia chápaného v širšom zmysle,
 • všetky osoby, ktoré navštevujú pohraničie – zároveň na turistický a cestové účely a aj v rámci napr. zárobkovej činnosti, vrátane osôb, ktoré využívajú kultúrnu a rekreačnú ponuku projektovej oblasti,
 • dotknuté soby rôznych vekových skupín,
 • cestovných sprievodcov po regióne,
 • mimovládne organizácie, ktoré pôsobia v oblasti kultúry, tradícií, dedičstva, cestovného ruchu,
 • miestnej spoločnosti Gminy Ochotnica Dolna a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
 • architektov, historikov, nadšencov umenia – pamiatkových objektov, konzervátorov, regionalistov, etnografov
 • majiteľov ubytovacích zariadení, gastronomických zariadení a pod.

Projektová oblasť:

Gmina Ochotnica Dolna a obec červený Kláštor

Odhadovaný rozpočet:

1,8 mil. eur

Plánovaný termín realizácie projektu:

1.9.2024 – 31.8.2026

 

Termín podávania pripomienok/otázok/návrhov:

Na vaše pripomienky čakáme do: 27.9.2023

Zaujímajú nás najmä vaše názory na realizáciu mäkkých opatrení propagujúcich náš región (napr. podujatia, aktivity, formy a propagačné nástroje) v oblasti zachovania, zdieľania a propagácie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva cezhraničného významu.

Kontakt ohľadom participácie

Gmina Ochotnica Dolna

Vedúca Tímu pre realizáciu projektov p. Małgorzata Piątek

tel. 510 751 863

e-mail: malgorzata.piatek@ochotnica.pl

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Riaditeľ Múzea p. Milan Gacík

tel. kom. : +421 903 636 962

e-mail: gacik.milan@gmail.com