w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu „Program współpracy Gminy Ochotnica Dolna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”

 

Na podstawie §4 załącznika do Uchwały Nr XLIX/423/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 20 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego Gminy Ochotnica Dolna, Wójt Gminy Ochotnica Dolna, zarządza co następuje:

 

 

§1

  1. Zarządza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu „Programu współpracy Gminy Ochotnica Dolna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” zwanego dalej „projektem programu”.

 

  1. Projekt programu wraz z informacją o konsultacjach zamieszczony zostanie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na stronie internetowej Gminy Ochotnica Dolna: www.ochotnica.pl;

3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej.

 

§2

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 29 listopada 2022 r. do dnia 13 grudnia 2022 r.

 

§3

  1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii do projektu programu zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Ochotnica Dolna, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej.
  2. Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w terminie wskazanym w § 2 na piśmie na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej pok. 015 (parter) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gmina@ochotnica.pl
  3. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik na stanowisku ds. zdrowia, sportu i pożytku publicznego.

 

§4

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 poz. 1327) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ochotnica Dolna.

 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

ZASTĘPCA WÓJTA

[-]

mgr inż. Krzysztof Jurkowski