w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna I kadencji

na lata 2022-2025.

 

Na podstawie art. 30 ust 1 oraz ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XXIV/214/20 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna i nadania jej Statutu, oraz Uchwałą Nr LV/492/22 Rady Gminy Ochotnica Dolna
z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały  Nr XXIV/214/20 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna i nadania jej Statutu, zarządzam co następuje:

§1

 

  1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna I kadencji na lata 2023-2025 w:

– Wiejski Ośrodek Kultury Tylmanowa

– Wiejski Ośrodek  Kultury Ochotnica Dolna

– Wiejski Ośrodek Kultury Ochotnica Górna

  1. Ustala się datę wyborów, o których mowa w ust. 1, na dzień 4 lutego 2023 r.

§2

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy dla wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§3

W wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna ustala się następujące formularze:

  1. Formularz zgłoszenia kandydata na radnego z listą poparcia, stanowiący załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
  2. Formularz oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie na radnego do Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna, stanowiący załącznik Nr 3 do Zarządzenia.
  3. Formularz oświadczenia o wyrażeniu zgody rodzica/opiekuna prawnego na kandydowanie na radnego do Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna, stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§4

  1. Ustala się wzór karty do głosowania, stanowiący Załącznik Nr 5 do Zarządzenia.
  2. Ustala się wzór Protokołu Głosowania w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna stanowiący załącznik nr 6 do Zarządzenia

§5

Wykonanie zarządzenia oraz przeprowadzenie wyborów powierza się Komisji Wyborczej.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Ochotnica Dolna, Wiejskich Ośrodków Kultury w Tylmanowej, Ochotnicy Dolnej i Ochotnicy Górnej, oraz stronie internetowej Gminy Ochotnica Dolna.

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    Wójt Gminy Ochotnica Dolna

                                                                                                                                                                         [-]

                                                                                                                                                                         Tadeusz Królczyk