w sprawie powołania Komisji Wyborczej celem przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna I kadencji na lata 2022-2025.

Na podstawie art. 30 ust 1 oraz ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XXIV/214/20 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna i nadania jej Statutu, oraz Uchwałą Nr LV/492/22 Rady Gminy Ochotnica Dolna
z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały  Nr XXIV/214/20 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna
i nadania jej Statutu, zarządzam co następuje:

§1

  1. W celu przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna zostaje powołana Komisja Wyborcza, w której skład wchodzą:

1) Maria Chlipała – Gołdyn – Przewodnicząca Komisji Wyborczej

2) Halina Ziemianek – Zastępca Przewodniczącej Komisji Wyborczej

3) Irena Pawlik – Członek Komisji Wyborczej

4) Bożena Kuziel – Członek Komisji Wyborczej

5) Małgorzata Leśnicka – Członek Komisji Wyborczej

  1. Zakres działania Komisji wyborczej określa Statut Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXIV/214/20 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna i nadania jej Statutu, oraz Uchwała Nr LV/492/22 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/214/20 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna i nadania jej Statutu.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Ochotnica Dolna

                                                                                                                                                                           [-]

                                                                                                                                                                            Tadeusz Królczyk