Zarządzenie Nr 20/2023

Wójta Gminy Ochotnica Dolna

z dnia 6 lutego 2023 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wyniku Wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna
I kadencji na lata 2023-2025.

 

Na podstawie art. 30 ust 1, ust 2 pkt 2 oraz art. 5b ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XXIV/214/20 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna i nadania jej Statutu, oraz Uchwałą Nr LV/492/22 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały  Nr XXIV/214/20 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna i nadania jej Statutu, zarządzam co następuje:

 §1

 

  1. Po przeprowadzeniu w dniu 4 lutego 2023 r. Wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna, podaję skład Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna I kadencji na lata 2023-2025:
 1. Anna Bednarczyk
 2. Adam Chrobak
 3. Sebastian Chryczyk
 4. Szczepan Franasowicz
 5. Gabriel Kasprzak
 6. Jan Ludwin
 7. Mateusz Piszczek
 8. Martyna Sikora
 9. Lidia Topolska
 10. Emilia Tworek
 11. Aleksandra Wójciak
 12. Bartosz Zabrzeski
 1. Skład Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna liczy 15 Radnych. Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy, które odbyły się 4 lutego 2023 r. wyłoniły 12 Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna. Zgodnie z §29 5: „W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów niż określona w §27.1 w poszczególnych okręgach będzie możliwe uzupełnienie listy kandydatów przed wyborami podczas Kongresu Młodych, o którym mowa w §28.2. W przypadku braku zgłoszenia kandydatów na radnych również podczas Kongresu Młodych przewiduje się wybory uzupełniające, które będą zorganizowane w sołectwach, w których występują nieobsadzone mandaty radnych w trybie i terminie określonym w stosownym zarządzeniu Wójta Gminy Ochotnica Dolna”, Uchwały Nr XXIV/214/20 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna i nadania jej Statutu, oraz Uchwały Nr LV/492/22 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 24 października 2022 r.
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/214/20 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna i nadania jej Statutu.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Wójta Gminy Ochotnica Dolna

nr 20/2023 z dnia 6 lutego 2023 r.

 

ZBIORCZE WYNIKI WYBORÓW DO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA I KADENCJI 2023-2025 PRZEPROWADZONYCH W DNIU 4 LUTEGO 2023 ROKU

Nr Okręgu Wyborczego Nazwa Okręgu Wyborczego Ilość mandatów Liczba osób uprawnionych do głosowania Imię i Nazwisko Kandydata Liczba oddanych głosów na kandydata Wybrany
1 Sołectwo Ochotnica Górna 4 229 Jan Ludwin 2 TAK
Mateusz Piszczek 1 TAK
Martyna Sikora 4 TAK
Aleksandra Wójciak 3 TAK
2 Sołectwo Ochotnica Dolna 4 379 Adam Chlipała 0 NIE
Adam Chrobak 3 TAK
Sebastian Chryczyk 8 TAK
3 Sołectwo Ochotnica Dolna Młynne 2 87 Szczepan Franasowicz 5 TAK
4 Sołectwo Tylmanowa 5 319 Anna Bednarczyk 5 TAK
Gabriel Kasprzak 2 TAK
Grzegorz Ligas 0 NIE
Anna Liptak 1 NIE
Lidia Topolska 5 TAK
Emilia Tworek 1 TAK
Bartosz Zabrzeski 1 TAK

Wyboru Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna dokonano na podstawie §32 ust. 1.: „Mandat Radnego uzyskuje osoba, która otrzymała największa liczbę głosów”, §32 ust. 2.: „W przypadku uzyskania przez kandydatów na radnych równej liczby głosów, komisja wyborcza przeprowadza niezwłocznie losowanie, w celu wskazania osoby, która obejmuje mandat Radnego”, Uchwały Nr XXIV/214/20 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna i nadania jej Statutu, oraz Uchwały Nr LV/492/22 Rady Gminy Ochotnica Dolna  z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały  Nr XXIV/214/20 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna i nadania jej Statutu.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lutego 2023 r. odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna zgodnie z §32 ust. 3.: „Zbiorczy wynik wyborów ogłasza niezwłocznie Wójt zarządzeniem”, Uchwały Nr XXIV/214/20 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna i nadania jej Statutu, oraz Uchwały Nr LV/492/22 Rady Gminy Ochotnica Dolna  z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały  Nr XXIV/214/20 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna i nadania jej Statutu.