w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu projektów na realizację zadania własnego Gminy Ochotnica Dolna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2023 roku

Na podstawie § 9 ust.1 pkt.2 Uchwały Nr XVI/140/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna
z dnia 23 marca 2012 r.  w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Ochotnica Dolna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2012 r.  poz. 1834 z póź.zm.) Wójt Gminy Ochotnica Dolna zarządza co następuje:

  • 1.
  1. W wyniku rozpatrzenia projektów złożonych w otwartym konkursie projektów na realizację zadania własnego Gminy Ochotnica Dolna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2023 roku Wójt Gminy Ochotnica Dolna postanawia udzielić dotacji celowych na dofinansowanie zadań publicznych zgodnie z wykazem, o którym mowa w ust. 2.
  2. Wykaz zadań realizujących podmiotów oraz wysokość udzielonych dotacji określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  • 2.

Środki na realizację zarządzenia znajdują się w budżecie Gminy Ochotnica Dolna
w następującym rozdziale:

  1. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.
  • 3.

Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Wójtem Gminy a Wnioskodawcą.

  • 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.