w sprawie powołania Komisji Wyborczej celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna I kadencji na lata 2023 -2025.

Na podstawie art. 30 ust 1 oraz ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XXIV/214/20 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna i nadania jej Statutu, oraz Uchwałą Nr LV/492/22 Rady Gminy Ochotnica Dolna
z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/214/20 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna
i nadania jej Statutu, zarządzam co następuje:

§1.

1. W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna zostaje powołana Komisja Wyborcza, w której skład wchodzą:

1) Maria Chlipała – Gołdyn – Przewodnicząca Komisji Wyborczej
2) Halina Ziemianek – Zastępca Przewodniczącej Komisji Wyborczej
3) Irena Pawlik – Członek Komisji Wyborczej
4) Bożena Kuziel – Członek Komisji Wyborczej
5) Małgorzata Leśnicka – Członek Komisji Wyborczej

2. Zakres działania Komisji wyborczej określa Statut Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXIV/214/20 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna i nadania jej Statutu, oraz Uchwała Nr LV/492/22 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/214/20 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna i nadania jej Statutu.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.