Na podstawie art. 30 ust 1 oraz ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XXIV/214/20 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna i nadania jej Statutu, oraz Uchwałą Nr LV/492/22 Rady Gminy Ochotnica Dolna
z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/214/20 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna
i nadania jej Statutu, zarządzam co następuje:

§1.

1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna I kadencji na lata 2023-2025 w:

– Wiejski Ośrodek Kultury Ochotnica Dolna Adres: os. Dłubacze 173b, 34-452 Ochotnica Dolna

2. Ustala się datę wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 1, na dzień 25.03.2023 r.

§2.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy dla wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia. Wykaz okręgów Wyborczych w wyborach uzupełniających do Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna stanowi Załącznik Nr 2.

§3.

W wyborach uzupełniających do Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna ustala się następujące formularze:

1) Formularz zgłoszenia kandydata na radnego z listą poparcia, stanowiący załącznik Nr 3 do Zarządzenia.
2) Formularz oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie na radnego do Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna, stanowiący załącznik Nr 4 do Zarządzenia.
3) Formularz oświadczenia o wyrażeniu zgody rodzica/opiekuna prawnego na kandydowanie na radnego do Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna, stanowiący Załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§4.

1. Ustala się wzór karty do głosowania, stanowiący Załącznik Nr 6 do Zarządzenia.
2. Ustala się wzór Protokołu Głosowania w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna stanowiący załącznik nr 7 do Zarządzenia.

§5.

W przypadku nie zgłoszenia się kandydatów w danym okręgu wyborczym, wybory uzupełniające dla tego okręgu wyborczego nie odbędą się.

§6.

Wykonanie zarządzenia oraz przeprowadzenie wyborów powierza się Komisji Wyborczej.

§7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ochotnica Dolna, tablicy ogłoszeń Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej, oraz stronie internetowej Gminy Ochotnica Dolna.

z up. Wójta Gminy
[-]
mgr inż. Krzysztof Jurkowski